Till toppen

11d4 -- Företagens bokslutsuppgifter (företagsenhet), 2017-2020

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Omsättning, företag (1000 euro) , Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), företag (1000 euro) , RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, företag (1000 euro) ,

Valda 1 Totalt 53

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: B-S exkl. K Näringsgrenar B-S exkl. K (05-96 exkl. 64-66) , B Utvinning av mineral (05-09) , C Tillverkning (10-33) ,

Valda 0 Totalt 75

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
- värdet noll

Uppgifter

Omsättning, företag (1000 euro)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Övriga rörelseintäkter (exkl. försäljn.vinster från anläggn.tillg. och fusionsvinster), företag (1000 euro)

Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.

RÖRELSEINTÄKTER TOTALT, företag (1000 euro)

Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissumma.

Användning av material och förnödenheter, företag (1000 euro)

Aine- ja tarvikekäyttö lasketaan vähentämällä virallisen tuloskelman aine- ja tavaraostoista näiden varastojen lisäys tai vastaavasti lisäämällä ostoihin kyseisten varastojen vähennys.

Köpta tjänster, företag (1000 euro)

Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon.

Personalkostnader totalt, företag (1000 euro)

Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut.

Kalkylmässig lönejustering, företag (1000 euro)

Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.

Övriga rörelsekostnader (exkl. försäljn.förluster från anläggn.tillg. och fusionsförluster, företag (1000 euro)

Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat erät, joita ei ole tuloslaskelmassa erikseen mainittu mm. vuokrat, leasingmaksut, mainos- ja markkinointikulut, hallintopalvelujen kulut, tietoliikenne- ja pankkipalvelumaksut sekä käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän erään kuuluvat myös maksetut myyntiprovisiot, tekijäpalkkiot, rahtikulut ja syntyneet luottotappiot. Käyttöomaisuuden myyntitappiott ja fuusiotappiot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.

Ökning/minskning av produktlage, företag (1000 euro)

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (lisäys +, vähennys -). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos koostuu vaihto-omaisuuden keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden tuotteiden tai tavaroiden yhteisestä varaston muutoksesta. Vaihto-omaisuudessa olevien ennakkomaksujen muutos ei sisälly tuloslaskelman varaston muutokseen. Erä sisältää myös valmistuksen omaan käyttöön.

DRIFTSBIDRAG, företag (1000 euro)

Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökatetta ei esitetä virallisen tuloslaskelman välituloksena.

Avskrivningar och nedskrivningar totalt, företag (1000 euro)

Tuloslaskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen.

RÖRELSERESULTAT, företag (1000 euro)

Liiketulos eli liikevoitto/-tappio (EBIT=earnings before interest and taxes) kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Finansiella intäkter, företag (1000 euro)

Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot.

Finansiella kostnader, företag (1000 euro)

Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista sekä muut korko- ja rahoituskulut.

Inkomstskatt, företag (1000 euro)

Tilikauden tuloksesta aiheutuneet verot.

NETTORESULTAT, företag (1000 euro)

Nettotulos saadaan, kun liiketulokseen lisätään tuloslaskelman rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot.

Extraordinära intäkter, företag (1000 euro)

Satunnaiset tuotot syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.

Extraordinära kostnader, företag (1000 euro)

Satunnaiset kulut syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.

Försäljningsvinster från anläggningstillgångar och fusionsvins, företag (1000 euro)

Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.

Försäljningsförluster från anläggningstillgångar och fusionsförlust, företag (1000 euro)

Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.

Koncernbidrag totalt, företag (1000 euro)

Saadut ja maksetut konserniavustukset yhteensä

TOTALRESULTAT, företag (1000 euro)

Kokonaistulos saadaan, kun nettotulokseen lisätään satunnaiset tuotot sekä myynti- ja fuusiovoitot ja vähennetään satunnaiset kulut sekä myynti- ja fuusiotappiot.

Bokslutsdispositioner totalt, företag (1000 euro)

Tilinpäätössiirrot yhteensä erässä esitetään poistoeron muutokset sekä vapaaehtoisten varausten muutokset. Poistoeroa syntyy pääasiassa silloin, kun kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävien poistojen määrät ovat eri suuruisia. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.

Kalkylmässig lönejustering (återbäring), företag (1000 euro)

Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta.Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.

RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT, företag (1000 euro)

Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset.

Finansiellt resultat, företag (1000 euro)

Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotulokseen ennen liiketulosta vähennetyt suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Rahoitustuloksen pitäisi riittää lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäyksiin ja voitonjakoon.

Ränteintäkter totalt, företag (1000 euro)

Korkotuotot ovat talletusten ja lainasaamisten sekä muiden saamisten korkotuloja. Korkotuottoihin sisällytetään osamaksukaupassa ostajalta erikseen veloitettu korko, mutta osamaksulisä luetaan liikevaihtoon.

Räntekostnader totalt, företag (1000 euro)

Korkokulut ovat vieraan pääoman käytöstä johtuvia lainamäärän, korkokannan ja laina-ajan mukaan määräytyviä eriä.

Erhållna koncernbidrag, företag (1000 euro)

Erä sisältää konserniavustuslain mukaan saadut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.

Betalda koncernbidrag, företag (1000 euro)

Erä sisältää konserniavustuslain mukaan maksetut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.

Bestående aktiva totalt, företag (1000 euro)

Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

Omsättningstillgångar totalt, företag (1000 euro)

Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma.

Finansieringstillgångar totalt, företag (1000 euro)

Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa.

Rörliga aktiva totalt, företag (1000 euro)

Vaihtuvat vastaavat yhteensä muodostuu taseen neljästä pääryhmästä: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvien vastaavien vaikutusaika on lyhyt. Niitä ei ole tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena.

Aktiva totalt, företag (1000 euro)

Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma.

Eget kapital totalt, företag (1000 euro)

Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot.

Ackumulerade bokslutsdispositioner totalt, företag (1000 euro)

Tilinpäätössiirtojen kertymä on poistoeron ja vapaaehtoisten varausten yhteissumma. Poistoero on kirjanpidossa tehtyjen kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen kumulatiivinen erotus. Negatiivista poistoeroa ei taseessa voi olla. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.

Avsättningar totalt, företag (1000 euro

Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varauksetn yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä.

Främmande kapital totalt, företag (1000 euro)

Taseen Pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä

Passiva totalt, företag (1000 euro)

Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma , tilinpäätössiirtojen kertymä , pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa.

Kapitallån, företag (1000 euro)

Pääomalaina esitetään luonteensa mukaisesti joko pitkäaikaisen ja/tai lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmässä.

Förädlingsvärde, företag (1000 euro)

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Materiella nettoinvesteringar, företag (1000 euro)

Aineellisten hyödykkeiden lisäykset - vähennykset

Förädlingsvärde/personalkostnader, företag

Jalostusarvo / henkilöstökulut yhteensä

Driftsbidrag, %, företag

(Käyttökate / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Finansieringsresultat, %, företag

((Käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut + verot) / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Nettoresultat, %, företag

(Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Totalresultat, %, företag

(Kokonaistulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Avkastning på totalt kapital, %, företag

((Nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) * 100

Soliditet, %, företag

((Oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / (taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)) * 100

Totala skulder/omsättning, %, företag

((Vieras pääoma - saadut ennakkomaksut) / liikevaihto) * 100