To the Top

11ra -- Nyckeltal för befolkningen efter område, 1990-2020
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Område
År
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Befolkning 31.12. , Förändringen av folkmängden , Förändringen av folkmängden, % ,

Valda 0 Totalt 43

Område

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.HELA LANDET , Ackas , Alajärvi ,

Valda 0 Totalt 528

Optional variable

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 0 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Begrepp och definitioner
. uppgift saknas
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer om Befolkningsstruktur och befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer om Folkräkningar i Doria (på finska)

---
Område
I statistiken används områdesindelningen 1.1.2021 i hela tidsserien. Uppgifterna om de inkorporerade kommunerna har sammanslagits. Partiella kommunsammanslagningar har inte beaktats åren före sammanslagningen.
Uppgifter
Befolkning 31.12.
Folkmängden vid slutet av statistikperioden.
Förändringen av folkmängden
Förändringen av folkmängden, dvs. den totala förändringen, är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder.
Förändringen av folkmängden, %
Förändringen av folkmängden, dvs. den totala förändringen, är skillnaden mellan folkmängderna under två på varandra följande statistikperioder. Skillnaden har dividerats med folkmängden i föregående statistikperiod och multiplicerats med ett hundra.
Demografisk försörjningskvot
Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-14 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 15-64 år. Den siffra som erhålls multipliceras med hundra.
Ekonomisk försörjningskvot
Den ekonomiska försörjningskvoten beräknas genom att dividera antalet icke-sysselsatta, dvs. arbetslösa och personer utanför arbetskraften, med antalet sysselsatta. Den siffra som erhålls multipliceras med hundra.
Medelålder, båda könen
Medelåldern beräknas genom att summera personernas ålder och dividera summan med antalet personer. Som ålder används en persons ålder i fyllda hela år, vartill har lagts 0,5 år.
Medelålder, män
Medelåldern beräknas genom att summera personernas ålder och dividera summan med antalet personer. Som ålder används en persons ålder i fyllda hela år, vartill har lagts 0,5 år.
Medelålder, kvinnor
Medelåldern beräknas genom att summera personernas ålder och dividera summan med antalet personer. Som ålder används en persons ålder i fyllda hela år, vartill har lagts 0,5 år.
Finskspråkiga
Språk (ISO 639-1)
Finskspråkiga, %
Språk (ISO 639-1)
Svenskspråkiga
Språk (ISO 639-1)
Svenskspråkiga, %
Språk (ISO 639-1)
Samiska
Språk (ISO 639-1)
Personer med främmande språk
Språk (ISO 639-1)
Personer med främmande språk
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska
Personer med främmande språk, %
Språk (ISO 639-1)
Personer med främmande språk, %
Främmande språk är övriga än finska, svenska och samiska
Utländska medborgare
Stater och länder (ISO 3166)
Utländska medborgare, %
Stater och länder (ISO 3166)
Utrikes födda
Stater och länder (ISO 3166)
Andel utrikes födda, %
Stater och länder (ISO 3166)
Personer med utländsk bakgrund
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Andel med utländsk bakgrund, %
Härkomst och bakgrundsland har förklarats i Begrepp-sidan, se länken.
Andel medlemmar i ev.luth.kyrkan, %
Trossamfundet har bildats vid Statistikcentralen på basis av uppgift om församling.
Andel medlemmar i andra trossamfund, %
Trossamfundet har bildats vid Statistikcentralen på basis av uppgift om församling.
Landareal, km²
Källa: Lantmäteriverket
Folktäthet
Invånare / km²
Personer i befolkningen som är födda i området
Personer som ingår i befolkningen vid årets slut och är födda i området.
Personer födda i sitt bostadsområde
Personer som ingår i befolkningen vid årets slut, bor stadigvarande i området och är födda där. M.a.o. är personernas födelseområde detsamma som deras bostadsområde.
Personer som är födda någon annanstans än i sitt bostadsområde
Personer som ingår i befolkningen vid årets slut, bor stadigvarande i området och inte är födda där. M.a.o. är personernas födelseområde inte detsamma som deras bostadsområde.
Andel födda i sitt bostadsområde, %
Andel stadigvarande invånare födda i området av områdets stadigvarande befolkning.
Exempel: I slutet av år 2017 var 40,4 % av de personer som bodde stadigvarande i Helsingfors födda i Helsingfors.
Andel som bor i sitt födelseområde, %
Andel stadigvarande invånare som är födda i området av områdets alla födda som ingår i befolkningen vid årets slut.
Exempel: Av de personer som var födda i Helsingfors och som vid slutet av år 2017 ingick i befolkningen bodde 52,4 % stadigvarande i Helsingfors.
Andel personer som bor i stadsområden, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i inre stadsområde, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i yttre stadsområde, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i kransområde kring staden, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i landsbygdsområden, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i lokala centra på landsbygden, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i stadsnära landsbygd, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i kärnlandsbygd, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.
Andel personer som bor i glesbygd, %
Klassificering av stads- och landsbygdsområden har förklarats på sidan Begrepp, se länken.