To the Top
 1. 11pr -- Löntagare och företagare i åldern 15-74 år efter kön, 1989-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20803 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)


 2. 11ps -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008), 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30748 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, C Tillverkning (10-33), ..., Okänd (37)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 3. 11pw -- Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34477 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., Okänd (15)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)


 4. 11pl -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder, 1989-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89474 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2020 (32)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 19, 15 - 24, ..., 70 - 74 (22)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (8)


 5. 11pm -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde, 2012-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21078 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2020 (9)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Storområdena 2012: HELA LANDET, SA1 Helsingfors - Nyland, SA2 Södra Finland, SA3 Västra Finland, SA4 Norra och Östra Finland (5)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 6. 11pn -- Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap, 2011-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20778 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2020 (10)
  2. Landskap 2011: HELA LANDET, MK01 Nyland, MK02 Egentliga Finland, MK04 Satakunta, ..., MK21 Åland (20)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetskraftstal, % (7)


 7. 11pp -- Befolkning efter arbetsmarknadsställning, dolt arbetslösa och undersysselsatta efter kön och ålder, 1997-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54686 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2020 (24)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, ..., Andelen dolt arbetslösa av befolkningen, % (13)


 8. 11pq -- Unga 15-29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder, 2008-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29111 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2020 (13)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 29, 15 - 18, 15 - 19, 15 - 24, ..., 25 - 29 (6)
  4. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, ..., Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, % (9)


 9. 11pu -- Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön, 1997-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37577 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2020 (24)
  3. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)


 10. 11pv -- Sysselsatta i åldern 15-74 år efter utbildningsnivå och kön, 2000-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12810 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2020 (21)
  3. Utbildningsnivå: Totalt, 3-4 Andra stadiet eller specialyrkesutbildningsnivå, 5 Lägsta högre nivå, 5-8 Högskolenivå, ..., 9, X Ingen examen efter grundskolenivån eller utbildingsnivå okänd (7)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 11. 11qj -- Sysselsatta och löntagare i åldern15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17177 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99) (14)
  3. Arbetsgivarsektorn: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 12. 11qk -- Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15-74-åringar, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22130 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Arbetsgivarsektorn: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  3. Näringsgren: Totalt, A, BJordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., S-U Annan serviceverksamhet o.d. (94-99) (17)
  4. Uppgifter: Utförd årsarbetstid per sysselsatt (arbetade timmar/sysselsatt), Utförd årsarbetstid per löntagare (arbetade timmar/löntagare), (2)


 13. 11ql -- Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar, 2013-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19900 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2013, 2014, 2015, 2016, ..., 2020 (8)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Yrke 2010: 0 Militärer, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, ..., X Okänd (50)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)


 14. 11qm -- Del- och heltidsarbetande sysselsatta och löntagare efter kön och ålder, 1990-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31627 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2020 (31)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Åldersklass: 15 - 74, 15 - 64, 15 - 24, 25 - 34, ..., 65 - 74 (8)
  4. Deltidssysselsatta: Total, Heltidsarbete, Deltidsarbete, (3)
  5. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 15. 11qn -- Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön, 2005-2020

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19505 Ändrad senast: 2021-01-28

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2020 (16)
  2. Kön: Totalt, Män, Kvinnor, (3)
  3. Arbetsgivarsektorn: Arbetsgivarsektorer totalt, Staten, Kommuner, Privat sektor, Offentlig sektor (5)
  4. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Löntagare, fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, Löntagare, visstidsarbete totalt, 1000 personer, Fortlöpande arbete totalt, andelen av löntagare, %, Visstidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (5)