Till toppen

135z -- Arbetskraftsundersökningens viktigaste nyckeltal samt säsongrensade serier och de säsong- och slumpvariationsrensade trenderna, 2010M01-2022M02

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Relativt sysselsättningstal,15-64-åringar, % , Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, trend , Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar, %, säsongrensade serie ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 2010M01 , 2010M02 , 2010M03 ,

Valda 1 Totalt 146

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Kvalitetsbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
När det gäller definitionen av arbetslösa har det upptäckts en liten skillnad mellan de uppgifter som lämnas till Eurostat och de nationella uppgifterna, vilket framgick av kontrollen av uppgifterna. Korrigeringar har gjorts av uppgifterna om arbetskraften, de arbetslösa och personer utanför arbetskraften i början av 2021 i tabellerna den 27 juli 2021. Arbetskraftsundersökningen har reviderats i början av år 2021. Tabellen innehåller retroaktivt korrigerade tidsserier enligt den nya estimeringsmetoden som inte är jämförbara med uppgifterna för tidigare år. I tabellen publiceras fr.o.m. november 2020 utöver trendserier också tidsserier som rensats för säsongvariation.
De säsongrensade tidsserierna har rensats för säsongvariationen, som regelbundet upprepas årligen.
Trendserierna har rensats för både regelbunden säsongvariation och oregelbunden slumpvariation.
Vid säsongrensningen beaktas värdena för de föregående och kommande månaderna i tidsserien.
De senaste månadernas observationer i den säsongrensade tidsseriens och tidsseriens trend baserar sig delvis på den statistiska modellens prognoser.
På grund av detta bör man förhålla sig med en viss reservation till de nyaste siffrorna i den säsongrensade tidsseriens och tidsseriens trend,
eftersom de kan komma att preciseras betydligt när följande månaders uppgifter tas med i tidsserien.