To the Top

111h -- Industrins orderingång (2015=100), 2005M01-2021M03
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
Månad
Obligatoriskt *
Näringsgren (TOL 2008)
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 5

Månad

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005M01 , 2005M02 , 2005M03 ,

Valda 0 Totalt 195

Näringsgren (TOL 2008)

Obligatoriskt *

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Näringsgrenar inom fabriksindustrin som ingår i industrins orderingång: 13, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29 och 30
Uppgifter
Trendserie
Traditionellt har man tänkt att konjunkturtidsserier består av olika delar, dvs. komponenter.
1. En trendcykel (kortare trend) beskriver tidsseriens utveckling under en längre period och förändringar på grund av konjunkturen.
2. Med säsongvariation avses den nästan regelbundna variation som återkommer årligen och som beror på t.ex. årstidsväxlingar.
3. Oregelbunden slumpvariation är som namnet anger helt slumpmässig. Den kan inte placeras i de föregående komponenterna.
Med säsongrensning avses estimering av
Årsförändring av ursprunglig indexserie, %
Alkuperäisen indeksipisteluvun muutos vuoden takaisesta prosentteina