Till toppen

11bh -- Vägtrafikolyckor, döda och skadade, 1931-2020*

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Döda , Skadade (inkl. allvarligt skadade) , Allvarligt skadade ,

Valda 1 Totalt 17

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: 1931 , 1932 , 1933 ,

Valda 1 Totalt 90

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
. uppgift saknas Statistik över allvarligt skadade har förts från och med år 2014 och de beräknas två år efter utgången av statistikåret.
Mera i databastjänsten: https://tieliikenneonnettomuudet.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Tieliikenneonnettomuudet
Viltolyckor: https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/Kokeelliset_tilastot__riista/

År

* preliminär uppgift

Uppgifter

Döda

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Skadade (inkl. allvarligt skadade)

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Allvarligt skadade

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).

Andra allvarliga skadade, olyckan inte i polisens kännedom

I trafikolyckor allvarliga skadade enligt vårdanmälnings-registret (HILMO) av Institutet för hälsa och välfärd (THL), och inte finns i vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom.
För varje person har man beaktat det första vårdbesöket eller vårdperioden som hänför sig till en trafikolycka då personen sökt vård på grund av akut vårdbehov, utan bokad tid eller separat avtal. Skadans allvarlighetsgrad har fastställts på basis av den diagnos som gjorts under detta vårdbesök eller vårdperiod.
Då datainnehållet har ändrats förlängs tidsserien tillsvidare inte.

Självmord i trafikolyckor

Självmord genom trafikolyckor ingår till antalet döda i statistik över vägtrafikolyckor. Här är de fall där underliggande dödsorsak är X82 Självmord genom kollision med motorfordon. Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker.

Olyckor som ledde till dödsfall

Olyckor med dödsfall som har kommit till polisens kännedom

Olyckor som ledde till skador (inkl. allvarliga personskador)

Vägtrafikolyckor med personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Olyckor som ledde till allvarliga personskador

Vägtrafikolyckor med allvarliga personskador som har kommit till polisens kännedom. Inkluderar inte olyckor som ledde till dödsfall.

Personskadeolyckor

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till dödsfall eller personskada

Olyckor som har kommit till polisens kännedom

Vägtrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom som gett upphov till person- eller egendomsskada.

Vägtrafikolyckor i PRONTO

Primära och sekundära vägtrafikolyckor och plankorsningsolyckor registrerade av räddningsväsendet. Uppdatering i januari. Källa: Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO.

Olyckor som ersatts från trafikförsäkringen

Olyckor för vilka personlig ersättning eller egendomsersättning betalats. Siffran för det senaste antecknade året är en prognos enligt trafikförsäkringens riskundersökning. Det slutliga antalet skador är uppgift som uppdaterats med skador ackumulerade under det följande året. Uppdatering i juni. Källa: Trafikförsäkringscentralen.

Personskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen

Antalet personskadeolyckor är skador för vilka personlig ersättning har betalats. Siffran för det senaste antecknade året är en prognos enligt trafikförsäkringens riskundersökning.
Det slutliga antalet skador är uppgift som uppdaterats med skador ackumulerade under det följande året. Uppdatering i juni. Källa: Trafikförsäkringscentralen.

Egendomsskadeolyckor som ersatts från trafikförsäkringen

Antalet egendomsskadeolyckor är skador för vilka egendomsersättning, men ingen personlig ersättning har betalats. Siffran för det senaste antecknade året är en prognos enligt trafikförsäkringens riskundersökning. Det slutliga antalet skador är uppgift som uppdaterats med skador ackumulerade under det följande året. Uppdatering i juni. Källa: Trafikförsäkringscentralen.

År

2020*

* preliminär uppgift