To the Top
 1. 12lu -- Banor, planskilda korsningar och plankorsningar, trafikplatser och investeringar, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52037 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  2. Uppgifter: Banlängd totalt, .Banlängd av enkelspårig bana, .Banlängd av elektrifierad enkelspårig bana, .Banlängd av två- eller flerspårig bana, ..., Investeringar i banhållningen (till fasta statistikärs priser) (37)


 2. 12lx -- Det viktigaste tågarbetet, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11564 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. Tågslag: Totalt, Persontrafik, Godstrafik, (3)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Uppgifter: Tågkilometer, Bruttotonkilometer, Dragna bruttotonkilometer, Vagnaxelkilometer, (4)


 3. 12lz -- Dragfordonprestationer, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8968 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. Dragfordonsslag: Totalt, Dieseldragfordon totalt, Diesellok, Dieselmotorvagnar, ..., Elmotorvagnar (7)
  2. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  3. Uppgifter: Tågkilometer, Lokkilometer, (2)


 4. 12m1 -- Vagnaxelkilometer, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20407 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Uppgifter: Vagnaxelkilometer totalt, Personvagnar, vagnaxelkilometer, Passagerarvagnar, vagnaxelkilometer, Elmotorvagnar, vagnaxelkilometer, ..., Godsvagnarnas tomkörningsprocent (9)


 5. 12m2 -- Vagnaxelkilometer per tåg- och vagnslag, 2018-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13856 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. Typ av tåg: Totalt, Persontrafik och godstrafik totalt, Persontrafik totalt, Fjärrtrafikens tåg, ..., Spridnings- och samlingståg (8)
  2. Dragfordonsslag: Totalt, Diesellok, Dieselmotorvagnar, Ellok, Elmotorvagnar (5)
  3. Vagnslag: Totalt, Passagerarvagnar, Elmotorvagnar, Dieselmotorvagnar, ..., Kundernas godsvagnar (11)
  4. År: 2018, 2019, (2)
  5. Uppgifter: Vagnaxelkilometer, (1)


 6. 12m3 -- Bruttotonkilometer och medeltågvikter (inklusive lok) per dragfordons- och tågslag, 2011-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15232 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. Dragfordonsslag: Totalt, Dragna av lok, Diesellok, Ellok, ..., Ensamma lok (8)
  2. Typ av tåg: Totalt, Persontrafik totalt, Fjärrtrafikens tåg, Närtrafikens tåg, ..., Ensamma lok (8)
  3. År: 2011, 2012, 2013, 2014, ..., 2019 (9)
  4. Uppgifter: Bruttotonkilometer, Medeltågvikt, (2)


 7. 12m4 -- Tågtrafikens energiförbrukning, 1983-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14384 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 1983, 1984, 1985, 1986, ..., 2019 (37)
  2. Uppgifter: Energiförbrukning sammanlagt, petajoule, Elektricitet förbrukning, milj. kWh, Elektricitet förbrukning, petajoule, Lätt brännolja, milj. liter, Lätt brännolja, petajoule (5)


 8. 12m5 -- Persontrafik enligt trafikslag, 2009-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9823 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  2. Trafiktyp: Totalt, Fjärrtrafik, Inhemsk fjärrtrafik, Utrikes trafik, Närtrafik (5)
  3. Uppgifter: Antal resor (1000 resor), Personkilometer (milj. pkm), Resans medellängd, (3)


 9. 12m6 -- Godstrafik, 2009-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8768 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2019 (11)
  2. Trafiktyp: Totalt, Inhemsk trafik, Utrikes trafik, (3)
  3. Uppgifter: Godsets vikt (1000 t), Tonkilometer (milj. tkm), Resans medellängd, (3)


 10. 12m7 -- Godstrafikens ton och tonkilometer enligt varugrupp, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9295 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Varugrupp: Totalt, Växt- och djurprodukter, Mineralprodukte, Trä och träarbeten, ..., Övriga produkter (9)
  3. Uppgifter: Godsets vikt (milj. ton), Tonkilometer (milj. tkm), (2)


 11. 12m8 -- Antal vagnar i samtrafiken mellan järnvägarna i Finland och utlandet, 2007-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 35180 Ändrad senast: 2020-09-30

  1. År: 2007, 2008, 2009, 2010, ..., 2019 (13)
  2. Vagnens typ: Personvagnar totalt, Finska personvagnar, Utländska personvagnar, Godsvagnar totalt, ..., Utländska tomma godsvagnar (12)
  3. Samtrafikens typ: I samtrafik transporterade vagnar, Västlig trafik, ...Torneå, Östlig trafik, ..., ...Vartius (8)
  4. Riktning: Totalt, Avsända från Finland, Ankomna till Finland, (3)
  5. Uppgifter: Antal, (1)


 12. 12m9 -- Godsets vikt i den kommersiella vagnslasttrafiken enligt avstånd, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7285 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Avståndsgrupp: Totalt, 1-100 km, 101-200 km, 201-300 km, ..., 501 km - (7)
  3. Uppgifter: Godsets vikt (milj. ton), (1)


 13. 12mc -- Betydande olyckor och plankorsningsolykor, 1992-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19508 Ändrad senast: 2020-08-27

  1. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  2. Typ av olycka: Betydande olyckor totalt, ...Tågkollisioner, ...Urspårningar av tåg, ...Plankorsningsolyckor, ..., Plankorsningsolyckor totalt (8)
  3. Uppgifter: Olyckor, Dödade, Allvarligt skadade, Betydande olyckor per 1 milj. tågkm, Dödade och allvarligt skadade personer per 1 milj. tågkm (5)


 14. 12md -- Historisk översikt, 1862-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30470 Ändrad senast: 2021-01-15

  1. År: 1862, 1870, 1880, 1890, ..., 2019 (49)
  2. Uppgifter: Banlängd totalt, Spårlängd totalt, Ånglok, Diesellok, ..., Tonkilometer (1000 tkm) (16)