To the Top

129i -- Nationalräkenskapernas historiska serier, årsvis, 1860-2019*
Variabel översikt
Uppgifter
Obligatoriskt *
År
Obligatoriskt *
Bransch
Transaktion
Obligatoriskt *
Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen "Visa tabell". Anvisning

Uppgifter

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.I löpande priser, 1860-1960, mnmk , I löpande priser, 1860-1948 mnmk , I löpande priser, 1948-1960, mnmk ,

Valda 0 Totalt 17

År

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1860 , 1861 , 1862 ,

Valda 0 Totalt 160

Bransch


Valda 0 Totalt 5

Optional variable

Transaktion

Obligatoriskt *
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris , B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris , P7R Import av varor och tjänster, inkomster ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller uppgifter över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860. Under 1960-1980-talen har tidsserierna sammanställs i projektet för tillväxtundersökning. Tidsserierna har förlängts med uppgifter som uppdaterats från år 1975 framåt. Statistikens tidsserier till löpande priser är i nya mark eller euro.

Sysselsättningen har mätts som faktiska arbetstimmar och antal sysselsatta sedan år 1960. Tidigare mättes arbetsinsatsen med årsverken och deltidsanställda arbetstagare omvandlades då till helårsanställda. Begreppet årsverke beaktar inte förändringar i antalet arbetstimmar per år. Arbetsinsatsindexet beskriver årsverkenas utveckling 1860-1960 och det har förlängts med en serie över faktiska arbetstimmar år 1960 och igen år 1975 med en serie över faktiska arbetstimmar enligt ESA2010.
År
* preliminär uppgift
År
2018*
* preliminär uppgift
2019*
* preliminär uppgift