Till toppen

StatFin

 1. 11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 235579 Ändrad senast: 2022-03-17

  1. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P2K Insatsförbrukning, utgifter, ..., P41K Faktisk individuell konsumtion, utgifter (61)
  2. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021* (47)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Relation till BNP, %, Relation till nationalinkomst, %, ..., Grad, % (13)


 2. 11t4 -- Offentliga konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62936 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Transaktion: P3K Konsumtionsutgifter, utgifter, P31K Individuella konsumtionsutgifter, utgifter, P32K Kollektiva konsumtionsutgifter, utgifter, D631K Sociala naturaförmåner - icke-marknadsproduktion, utgifter, D632K Sociala naturaförmåner - köpt marknadsproduktion, utgifter (5)
  2. Sektor: S13 Offentliga samfund, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, ..., S13149 Övriga socialskyddsfonder (6)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Andel av transaktion, %, ..., Volymserie, referensår 2015 (6)


 3. 11ws -- Sysselsättning och arbetstimmarna, årsvis, 1975-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2146470 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Transaktion: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer), E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), ..., E22 Utförda arbetstimmar, löntagare, inhemsk (1 000 000 h) (6)
  2. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (21)
  3. Bransch: Totalt, A Primärproduktion, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (143)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  5. Uppgifter: Ursprunglig serie, (1)


 4. 11yx -- Inkomster och utgifter per sektor, årsvis, 1975-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1696588 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S2 Utlandet (21)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P119R Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM), inkomster, ..., OTES Utgifter, total, konsoliderade (280)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021* (47)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, Relation till BNP, %, (2)


 5. 123h -- Inkomster och produktion per sektor och bransch, årligen, 1975-2020*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 72556688 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (20)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P119R Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM), inkomster, ..., P53K Nettoanskaffning av värdeföremål, utgifter (21)
  3. Bransch: Totalt, A Primärproduktion, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (144)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  5. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Värdeförändringar, %, Prisförändringar, %, ..., Volymserie, referensår 2015 (7)


 6. 123x -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38843 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, B5G Bruttonationalinkomst (GNI), B5N Nettonationalinkomst, ..., EP Medelfolkmängd (1 000 personer) (15)
  2. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021* (47)
  3. Uppgifter: I löpande priser, euro, I föregående års priser, euro, Volymförändringar, %, Volymindex, 2015 = 100, ..., Volymserie, referensår 2015 (6)


 7. 124l -- Investeringar och fast kapital, årsvis, 1975-2020*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 231610452 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Transaktion: P51CK Kapitalförslitning, inkomster, P51K Fast bruttoinvestering, utgifter, BKANTA Bruttostock, NKANTA Nettostock, POISTUMA Minskning (5)
  2. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (20)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011-016 Jordbruk, ..., 97-98 Förvärvsarbete i hushåll (138)
  4. Instrument: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt, N111 Bostäder, N111, N112 Byggnader och anläggningar, N112 Övriga byggnader och anläggningar, ..., N1171 Forskning och utveckling (15)
  5. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  6. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Volymserie, referensår 2010, ..., I 2010 års priser (fast basår) (7)


 8. 127s -- Hushållens konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2020*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11684590 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Transaktion: P31DCK Privata konsumtionsutgifter i Finland, utgifter, P31NCK Privata konsumtionsutgifter, utgifter, P33K Finländska hushålls konsumtionsutgifter till utlandet, utgifter, P34K Utlänningars konsumtionsutgifter i Finland, utgifter, (4)
  3. Varaktighetskategori: Totalt, D Varaktig konsumtionsvara, SD Konsumtionsvaror med medellång, ND Kortvarig konsumtionsvara, S Tjänster (5)
  4. Konsumtionskategori: Totalt, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.X Övriga tjänster, ej tidigare nämnda (394)
  5. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2020* (46)
  6. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Värdeförändringar, %, ..., Volymserie, referensår 2020 (8)


 9. 129d -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, årsvis, 1975-2021*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 206527 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. Sektor: S13 Offentliga samfund, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter, S13149 Övriga socialskyddsfonder (5)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P131R Försäljningar av icke-marknadsprodukter, inkomster, ..., OTES Utgifter, total, konsoliderade (86)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2021* (47)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, Relation till BNP, %, (2)


 10. 129i -- Nationalräkenskapernas historiska serier, årsvis, 1860-2020*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1220544 Ändrad senast: 2022-03-15

  1. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2020* (161)
  2. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-E Hela industrin (05-39), F Byggverksamhet (41-43), G-T Tjänster (45-98) (5)
  3. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris, P7R Import av varor och tjänster, inkomster, P71R Import av varor, inkomster, ..., EP Medelfolkmängd (1 000 personer) (21)
  4. Uppgifter: I löpande priser, 1860-1960, mnmk, I löpande priser, 1860-1948 mnmk, I löpande priser, 1948-1960, mnmk, I löpande priser, 1960-1975, mnmk (SNA68), ..., Arbetsinsatsförteckning (1926=100) (17)