Till toppen

1. Invånarstruktur 2015

Välj variabler

Välj de uppgifter som du önskar i listboxen. Klicka till sist på knappen ”Visa tabell”. Anvisning.
Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Finland , 00100 Helsingfors centrum - Främre Tölö (Helsingfors ) , 00120 Rödbergen (Helsingfors ) ,

Valda 0 Totalt 3 037

Obligatoriskt
Sökfält för att markera värden i listan. Exempel på värden du kan söka: Invånare totalt, 2015 (HE) , Kvinnor, 2015 (HE) , Män, 2015 (HE) ,

Valda 0 Totalt 24

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
INVÅNARSTRUKTUR (HE) Population:
Med invånare avses befolkning som är stadigvarande bosatt inom området. Samtliga personer som enligt befolkningsdatasystemet hade sin lagenliga hemvist i Finland vid årsskiftet (den 31 december) hör till den i landet bosatta befolkningen, oberoende av medborgarskap. Invånarnas läge fastställs utifrån bostadsbyggnadernas koordinater.Personer som bor på anstalt får lägesuppgiften utifrån anstaltens koordinater, om de är kända. Personer som bor på anstalt men saknar koordinater, finska medborgare som är tillfälligt bosatta utomlands och personer vilkas läge inte är känt i kommunen utelämnas. OBS! Av denna anledning avviker de officiella regionspecifika uppgifterna om antalet invånare från de regionspecifika summauppgifterna i databasen.
Källa:
Befolkningsstruktur, Statistikcentralen
Statistikår:
Uppgifterna i datagruppen är från tidpunkten 31.12.2015
Dataskydd:
Uppgifterna om befolkningstruktur är skyddade, om det finns färre än 30 invånare i området. Värdet i skyddade områden är '..'

Postnummerområde

2017 postnummerområdena

Postnummerområde

Paavo-postnummerområdena (statistiska postnummerområden) har producerats vid Statistikcentralen för framställning av statistik efter postnummerområde. Materialet produceras som två olika geometrier: en för framställning av statistik som sträcker sig till havsområdena och en för kartvisualisering som är avgränsat med strandlinje. Avgränsningen har gjorts med hjälp av geografisk information. Som grund för avgränsningen används postnumret för byggnadens adress (uppgiftskälla VTJ, Befolkningsdatasystemet; Byggnads- och lägenhetsregistret). Enskilda postnummer för adresser bildar inte områden, så källmaterialet har generaliserats för att bilda postnummerområden. Postnummerområdets gräns finns huvudsakligen mitt emellan positionerna för två byggnader med olika postnummer. Gränspositionens exakthet är större där det finns flera byggnader (t.ex. tätortsområden). Lantmäteriverkets kartmaterial i skalan 1:1 milj. har använts för att bestämma strandlinjen.

Postnummerområde

Materialet upprätthålls årligen vad gäller nya och avskaffade postnummer (enligt VTJ:s material) och det publiceras årligen i januari.

Information

Invånare totalt, 2015 (HE)

Med invånare avses befolkning som är stadigvarande bosatt inom området.

Invånare totalt, 2015 (HE)

Detta är datagruppens talbas.

Kvinnor, 2015 (HE)

Kvinnor stadigvarande bosatta inom området.

Män, 2015 (HE)

Män stadigvarande bosatta inom området.

Invånarnas medelålder, 2015 (HE)

Invånarnas medelålder är medeltalet för invånarnas ålder per område. Vid beräkning av medeltalet har ett halvt år lagts till på varje invånares ålder, varefter ålderssumman har dividerats med antalet invånare.

0-2 år, 2015 (HE)

0-2 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

3-6 år, 2015 (HE)

3-6 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

7-12 år, 2015 (HE)

7-12 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

13-15 år, 2015 (HE)

13-15 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

16-17 år, 2015 (HE)

16-17 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

18-19 år, 2015 (HE)

18-19 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

20-24 år, 2015 (HE)

22-24 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

25-29 år, 2015 (HE)

25-29 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

30-34 år, 2015 (HE)

30-34 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

35-39 år, 2015 (HE)

35-39 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

40-44 år, 2015 (HE)

40-44 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

45-49 år, 2015 (HE)

45-49 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

50-54 år, 2015 (HE)

50-54 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

55-59 år, 2015 (HE)

55-59 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

60-64 år, 2015 (HE)

60-64 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

65-69 år, 2015 (HE)

65-69 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

70-74 år, 2015 (HE)

70-74 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

75-79 år, 2015 (HE)

75-79 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

80-84 år, 2015 (HE)

80-84 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.

85 år fyllda, 2015 (HE)

Över 84 -åriga personer stadigvarande bosatta inom området.