Alkuun

11d4 -- Yritysten tilinpäätöstiedot (yritysyksikkö), 2017-2020

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: Liikevaihto, yritykset (1000 euroa) , Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), yritykset (1000 euroa) , LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, yritykset (1000 euroa) ,

Valittu 1 Yhteensä 53

Pakollinen

Valittu 1 Yhteensä 4

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: B-S pl K Toimialat B-S, pl. K (05-96 pl. 64-66) , B Kaivostoiminta ja louhinta (05-09) , C Teollisuus (10-33) ,

Valittu 0 Yhteensä 75

Pakollinen

Valittu 0 Yhteensä 3

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
Tietojen tarkentuminen
Tilaston kuvaus
Laatuselosteet
Menetelmäseloste
Käsitteet ja määritelmät
Muutoksia tässä tilastossa
... tieto on salassapitosäännön alainen
- ei yhtään

Tiedot

Liikevaihto, yritykset (1000 euroa)

Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.

Liiketoiminnan muut tuotot (pl. käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitot), yritykset (1000 euroa)

Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.

LIIKETOIMINNAN TUOTOT YHTEENSÄ, yritykset (1000 euroa)

Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissumma.

Aine- ja tarvikekäyttö, yritykset (1000 euroa)

Aine- ja tarvikekäyttö lasketaan vähentämällä virallisen tuloskelman aine- ja tavaraostoista näiden varastojen lisäys tai vastaavasti lisäämällä ostoihin kyseisten varastojen vähennys.

Ulkopuoliset palvelut, yritykset (1000 euroa)

Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon.

Henkilöstökulut yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut.

Laskennallinen palkkakorjaus, yritykset (1000 euroa)

Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.

Liiketoiminnan muut kulut (pl. käyttöom. myyntitap. ja fuusiotappiot, yritykset (1000 euroa)

Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat erät, joita ei ole tuloslaskelmassa erikseen mainittu mm. vuokrat, leasingmaksut, mainos- ja markkinointikulut, hallintopalvelujen kulut, tietoliikenne- ja pankkipalvelumaksut sekä käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän erään kuuluvat myös maksetut myyntiprovisiot, tekijäpalkkiot, rahtikulut ja syntyneet luottotappiot. Käyttöomaisuuden myyntitappiott ja fuusiotappiot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.

Valmistevarastojen lisäys/vähennys, yritykset (1000 euroa)

Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (lisäys +, vähennys -). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos koostuu vaihto-omaisuuden keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden tuotteiden tai tavaroiden yhteisestä varaston muutoksesta. Vaihto-omaisuudessa olevien ennakkomaksujen muutos ei sisälly tuloslaskelman varaston muutokseen. Erä sisältää myös valmistuksen omaan käyttöön.

KÄYTTÖKATE, yritykset (1000 euroa)

Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökatetta ei esitetä virallisen tuloslaskelman välituloksena.

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Tuloslaskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen.

LIIKETULOS, yritykset (1000 euroa)

Liiketulos eli liikevoitto/-tappio (EBIT=earnings before interest and taxes) kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Rahoitustuoto, yrityksett (1000 euroa)

Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot.

Rahoituskulut, yritykset (1000 euroa)

Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista sekä muut korko- ja rahoituskulut.

Tuloverot, yritykset (1000 euroa)

Tilikauden tuloksesta aiheutuneet verot.

NETTOTULOS, yritykset (1000 euroa)

Nettotulos saadaan, kun liiketulokseen lisätään tuloslaskelman rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot.

Satunnaiset tuoto, yrityksett (1000 euroa)

Satunnaiset tuotot syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.

Satunnaiset kulut, yritykset (1000 euroa)

Satunnaiset kulut syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.

Käyttöom. myyntiv. ja fuusiovoitto, yritykset (1000 euroa)

Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.

Käyttöom. myyntitap. ja fuusiotap., yritykset (1000 euroa)

Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.

Konserniavustukset yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Saadut ja maksetut konserniavustukset yhteensä

KOKONAISTULOS, yritykset (1000 euroa)

Kokonaistulos saadaan, kun nettotulokseen lisätään satunnaiset tuotot sekä myynti- ja fuusiovoitot ja vähennetään satunnaiset kulut sekä myynti- ja fuusiotappiot.

Tilinpäätössiirrot yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Tilinpäätössiirrot yhteensä erässä esitetään poistoeron muutokset sekä vapaaehtoisten varausten muutokset. Poistoeroa syntyy pääasiassa silloin, kun kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävien poistojen määrät ovat eri suuruisia. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.

Laskennallinen palkkakorjaus (palautus), yritykset (1000 euroa)

Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta.Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.

TILIKAUDEN TULOS, yritykset (1000 euroa)

Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset.

Rahoitustulos, yritykset (1000 euroa)

Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotulokseen ennen liiketulosta vähennetyt suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Rahoitustuloksen pitäisi riittää lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäyksiin ja voitonjakoon.

Korkotuotot yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Korkotuotot ovat talletusten ja lainasaamisten sekä muiden saamisten korkotuloja. Korkotuottoihin sisällytetään osamaksukaupassa ostajalta erikseen veloitettu korko, mutta osamaksulisä luetaan liikevaihtoon.

Korkokulut yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Korkokulut ovat vieraan pääoman käytöstä johtuvia lainamäärän, korkokannan ja laina-ajan mukaan määräytyviä eriä.

Saadut konserniavustukset, yritykset (1000 euroa)

Erä sisältää konserniavustuslain mukaan saadut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.

Maksetut konserniavustukset, yritykset (1000 euroa)

Erä sisältää konserniavustuslain mukaan maksetut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.

Pysyvät vastaavat yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.

Vaihto-omaisuus yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma.

Rahoitusomaisuus yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa.

Vaihtuvat vastaavat yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Vaihtuvat vastaavat yhteensä muodostuu taseen neljästä pääryhmästä: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvien vastaavien vaikutusaika on lyhyt. Niitä ei ole tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena.

Vastaavaa yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma.

Oma pääoma yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot.

Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Tilinpäätössiirtojen kertymä on poistoeron ja vapaaehtoisten varausten yhteissumma. Poistoero on kirjanpidossa tehtyjen kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen kumulatiivinen erotus. Negatiivista poistoeroa ei taseessa voi olla. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.

Pakolliset varaukset yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varauksetn yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä.

Vieras pääoma yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Taseen Pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä

Vastattavaa yhteensä, yritykset (1000 euroa)

Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma , tilinpäätössiirtojen kertymä , pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa.

Pääomalaina, yritykset (1000 euroa)

Pääomalaina esitetään luonteensa mukaisesti joko pitkäaikaisen ja/tai lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmässä.

Jalostusarvo, yritykset (1000 euroa)

Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä

Aineelliset nettoinvestoinnit, yritykset (1000 euroa)

Aineellisten hyödykkeiden lisäykset - vähennykset

Jalostusarvo/henkilöstökulut, yritykset

Jalostusarvo / henkilöstökulut yhteensä

Käyttökate-%, yritykset

(Käyttökate / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Rahoitustulos-%, yritykset

((Käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut + verot) / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Nettotulos-%, yritykset

(Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Kokonaistulos-%, yritykset

(Kokonaistulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100

Kokonaispääoman tuotto-%, yritykset

((Nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) * 100

Omavaraisuusaste, %, yritykset

((Oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / (taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)) * 100

Kokonaisvelat/liikevaihto, %, yritykset

((Vieras pääoma - saadut ennakkomaksut) / liikevaihto) * 100