Alkuun

12f7 -- 9. Kaikki tietoryhmät

Valitse muuttujat

Valitse valintalaatikoista haluamasi tiedot. Paina lopuksi painiketta ”Näytä taulukko”. Käyttöohje.
Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: X-koordinaatti metreinä , Y-koordinaatti metreinä , Postinumeroalueen pinta-ala ,

Valittu 1 Yhteensä 106

Pakollinen
Hakukenttä, josta voit etsiä tiettyjä muuttujan arvoja valintalistasta. Esimerkkejä arvoista, joita voit etsiä: KOKO MAA , 00100 Helsinki Keskusta - Etu-Töölö (Helsinki) , 00120 Punavuori (Helsinki) ,

Valittu 0 Yhteensä 3 028

Valittuja taulukkosoluja:
(enimmäisraja on 1 000 000)

Selailunäkymä on rajoitettu 1 000 riviin ja 300 sarakkeeseen

Valittujen solujen määrä ylittää enimmäismäärän 1 000 000
... tieto on salassapitosäännön alainen ASUKASRAKENNE (HE)
Perusjoukko:
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat PAAVO-tilastoaineiston alueittaisista summatiedoista.
Aineistolähde:
Väestörakenne, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Asukasrakennetiedot on salattu, jos alueella on alle 30 asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.
ASUKKAIDEN KOULUTUSASTE (KO)
Perusjoukko:
Alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kultakin henkilöltä on otettu huomioon vain yksi koulutus, joka on koulutusasteen mukaan korkein tai samanasteisista tutkinnoista viimeisin suoritettu tutkinto. Silloin, kun henkilö on suorittanut ylioppilastutkinnon ja keskiasteen ammatillisen tutkinnon, määräytyy koulutus keskiasteen ammatillisen tutkinnon mukaan.
Aineistolähde:
Väestön koulutusrakenne, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Koulutusastetiedot on salattu, jos 18 vuotta täyttäneitä asukkaita on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.
ASUKKAIDEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (HR)
Perusjoukko:
Tiedot koskevat 18 vuotta täyttäneitä alueella asuvia henkilöitä. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Aineistolähde:
Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Asukkaiden tulotiedot on salattu, jos asukkaita on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '..'.
TALOUKSIEN KOKO JA ELÄMÄNVAIHE (TE)
Perusjoukko:
Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta.
Väestötietojärjestelmän mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät muodosta asuntokuntia. Asuntolarakennuksiksi luokitelluissa rakennuksissa asuvat henkilöt, joiden asunto ei täytä asuinhuoneiston määritelmää, eivät muodosta asuntokuntia.
Aineistolähde:
Asunnot ja asuinolot, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Talouksien elinvaiheen tiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.
TALOUKSIEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT RAHATULOT (TR)
Perusjoukko:
Tiedot koskevat talouksia. Talouden muodostavat samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Tilastollinen määritelmä taloudelle on asuntokunta. Tulotiedot perustuvat käytettävissä oleviin rahatuloihin. Käytettävissä olevat rahatulot lasketaan vähentämällä bruttorahatuloista maksetut tulonsiirrot:
+ palkkatulot
+ yrittäjätulot
+ omaisuustulot (ilman asuntotuloa)
+ saadut tulonsiirrot (ilman asuntotuloa)
(= bruttorahatulot)
- maksetut tulonsiirrot
= käytettävissä olevat rahatulot
Maksetut tulonsiirrot muodostuvat lähinnä välittömistä veroista ja sosiaaliturvamaksusta. Lisäksi maksettuihin tulonsiirtoihin luetaan pakolliset eläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä maksetut elatusavut. Maksettuihin veroihin ei ole laskettu kirkollisveroa, vapaaehtoisia yksilöllisiä vakuutusmaksuja eikä välillisiä veroja. Aineistolähde:
Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Talouksien tulotiedot on salattu, jos talouksia on alueella alle 30. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.
RAKENNUKSET JA ASUMINEN (RA)
Perusjoukko:
Rakennuksia ja kesämökkejä koskevat tiedot saadaan Tilastokeskukseen pääosin Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä, johon kuntien rakennusvalvontaviranomaiset ilmoittavat rakennuksia koskevat rakennusluvanvaraiset tiedot.
Tilastokeskuksen rakennuskantaan eivät sisälly kevytrakenteiset katokset ja kioskit, maataloustuotannossa yksinomaan käytettävät rakennukset eivätkä asuinrakennusten sauna- ja talousrakennukset. Rakennuskantaan eivät sisälly myöskään kesämökit, vaan ne kuuluvat kesämökkikantaan. Rakennus- ja kesämökkikannat eivät sisällä samoja rakennuksia, sillä yksittäinen rakennus luokitellaan joko rakennuskantaan tai kesämökkikantaan. Vakinaisesti asutut kesämökit sisältyvät asuntokantaan ja sitä kautta myös rakennuskantaan, mutta eivät kesämökkikantaan.
Aineistolähde:
Rakennukset ja kesämökit, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2019
Tietosuoja:
Tiedot asunnoista on suojattu mikäli alueella on vain yksi asuinrakennus tai alle 10 asuntoa. Suojatuissa kentissä on arvo '..'.
Kesämökkien tietoja ei ole salattu.
TYÖPAIKAT TOIMIALOITTAIN (TP)
Perusjoukko:
Tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärää voidaan käyttää kuvaamaan työpaikkojen lukumäärää tällä alueella. Jokaisen työllisen henkilön on tällöin ajateltu muodostavan yhden työpaikan. Näin osa-aikaistakin työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Jos työtä esimerkiksi äitiysloman vuoksi hoitaa sijainen, saattaa vastaavasti muodostua kaksi työpaikkaa. Työsuhteet voivat olla luonteeltaan myös tilapäisiä ja lyhytaikaisia. Henkilön toimiala (elinkeino) määräytyy hänen työpaikkansa toimialan mukaan. Kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat saman toimialan ammatistaan riippumatta. Tieto toimialasta perustuu Tilastokeskuksen yirtys- ja toimipaikkarekisterin tietoihin.
HUOM! Lähtötietojen puutteellisuudet voivat vääristää työpaikkamääriä. Esimerkiksi monitoimipaikkaisen yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka kiinnitetään tarkemman tiedon puuttuessa yrityksen päätoimipaikkaan. Tietokannasta puuttuvat henkilöt, joille ei löydy työpaikan koordinaatteja. Koordinaatittomien työpaikkojen osuus on noin kahdeksan prosenttia kaikista työpaikoista.Esimerkiksi toimialaluokat N (Hallinto-ja tukipalvelutoiminta, tarkemmin luokka 782 Työvoiman vuokraus) ja T (Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön) ovat sellaisia toimialoja, joiden työpaikoille on vaikea päätellä tarkat koordinaatit.
Aineistolähde:
Työssäkäynti, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2018
Tietosuoja:
Tiedot toimialasta on suojattu, jos työpaikkoja on alueella alle 10. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.
ASUKKAIDEN PÄÄASIALLINEN TOIMINTA (PT)
Perusjoukko:
Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa vuoden lopussa (31. joulukuuta), kuuluvat asukkaisiin kansalaisuudesta riippumatta. Asukkaiden sijainti määräytyy asuinrakennusten koordinaattien perusteella.
Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedot laitoksen koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Pois sen sijaan jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintitietoa kunnassa ei tiedetä. HUOM! Tästä syystä viralliset alueittaiset väkiluvut poikkeavat tietokannan alueittaisista summatiedoista.
Tietoryhmän tiedot ovat Asukasrakenne- tietoryhmän tietoja vuotta vanhemmat.
Aineistolähde:
Työssäkäynti, Tilastokeskus
Tilastovuosi:
Tietoryhmän tiedot ovat ajankohdalta 31.12.2018
Tietosuoja:
Tiedot pääasiallisesta toiminnasta on suojattu, mikäli alueella on alle 30 asukasta. Suojatuissa kentissä on arvo '...'.

Postinumeroalue

2021 postinumeroalueet
Paavo-postinumeroalueet (tilastolliset postinumeroalueet) on tuotettu Tilastokeskuksessa postinumeroalueittaista tilastotuotantoa varten. Aineisto tuotetaan kahdenlaisena geometriana: tilastotuotantoa varten merialueille ulottuvana ja karttavisualisointia varten rantaviivalla leikattuna. Rajaus on tehty paikkatietomenetelmiä käyttäen. Rajauksen perusteena on rakennuksen osoitteen postinumero (tietolähde VTJ, Väestötietojärjestelmä; Rakennus- ja huoneistorekisteri). Yksittäiset osoitteiden postinumerot eivät muodosta alueita, joten lähdeaineistoa on yleistetty postinumeroalueiden muodostamiseksi. Postinumeroalueen raja sijoittuu pääsääntöisesti kahden eri postinumeron omaavan rakennuksen sijaintien puoliväliin. Rajauksen sijainnin tarkkuus on suurempi siellä, missä rakennuksia on enemmän (esim. taajama-alueet). Rantaviivan muodostamisessa on käytetty Maanmittauslaitoksen 1:1 milj. kartta-aineistoa. Aineistoa ylläpidetään vuosittain uusien ja lakkautettujen postinumeroiden osalta (VTJ:n aineiston mukaisesti) ja se julkaistaan vuosittain tammikuussa.
Postinumeroalueen kunta (aluejako 1.1.2021) määräytyy pinta-alan mukaan. Usean kunnan alueella oleva postinumeroalue saa sen kunnan kuntanumeron, jonka puolella suurin osa postinumeroalueen pinta-alasta sijaitsee. Postinumeroalueista summatut kunnittaiset tiedot eivät siis vastaa todellisia kuntatasoisia lukuja, jotka saa taulusta 10. Kaikki tietoryhmät kunnittain.

Tiedot

X-koordinaatti metreinä

Postinumeroalueen sisällä sijaitsevan pisteen x-koordinaatti EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN) -koordinaatistossa. Piste ei ole maantieteellinen keskipiste, vaan se sijaitsee aina postinumeroalueen sisällä maa-alueella.

Y-koordinaatti metreinä

Postinumeroalueen sisällä sijaitsevan pisteen Y-koordinaatti EUREF-FIN (ETRS-TM35FIN) -koordinaatistossa. Piste ei ole maantieteellinen keskipiste, vaan piste sijaitsee aina postinumeroalueen sisällä maa-alueella.

Postinumeroalueen pinta-ala

Postinumeroalueen pinta-ala (m2)

Asukkaat yhteensä, 2019 (HE)

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Miehet, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat miespuoliset henkilöt.

Naiset, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat naispuoliset henkilöt.

Asukkaiden keski-ikä, 2019 (HE)

Asukkaiden keski-ikä on asukkaiden iän keskiarvo alueittain. Keskiarvoa laskettaessa on kunkin asukkaan ikään lisätty puoli vuotta, jonka jälkeen ikäsumma on jaettu asukkaiden lukumäärällä.

0-2-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 0-2 -vuotiaat henkilöt.

3-6-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 3-6 -vuotiaat henkilöt.

7-12-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 7-12 -vuotiaat henkilöt.

13-15-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 13-15 -vuotiaat henkilöt.

16-17-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 16-17 -vuotiaat henkilöt.

18-19-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 18-19 -vuotiaat henkilöt.

20-24-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 20-24 -vuotiaat henkilöt.

25-29-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 25-29 -vuotiaat henkilöt.

30-34-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 30-34 -vuotiaat henkilöt.

35-39-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 35-39 -vuotiaat henkilöt.

40-44-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 40-44 -vuotiaat henkilöt.

45-49-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 45-49 -vuotiaat henkilöt.

50-54-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 50-54 -vuotiaat henkilöt.

55-59-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 55-59 -vuotiaat henkilöt.

60-64-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 60-64 -vuotiaat henkilöt.

65-69-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 65-69 -vuotiaat henkilöt.

70-74-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 70-74 -vuotiaat henkilöt.

75-79-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 75-79 -vuotiaat henkilöt.

80-84-vuotiaat, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat 80-84 -vuotiaat henkilöt.

85 vuotta täyttäneet, 2019 (HE)

Alueella vakinaisesti asuvat yli 84 -vuotiaat henkilöt.

18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2019 (KO)

Alueella asuvien koulutusrakennetiedot koskevat 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Perusasteen suorittaneet, 2019 (KO)

Perusasteen suorittaneet ovat henkilöitä, jotka eivät ole suorittaneet perusasteen jälkeistä tutkintoa. Luokka sisältää myös henkilöt, joiden koulutus on tuntematon.

Koulutetut yhteensä, 2019 (KO)

Koulutetut (tutkinnon suorittaneet) ovat suorittaneet vähintään keskiasteen tutkinnon.

Ylioppilastutkinnon suorittaneet, 2019 (KO)

Ylioppilastutkinnon suorittaneet sisältää henkilöt, jotka ovat suorittaneet ylioppilastutkinnon.

Ammatillisen tutkinnon suorittaneet, 2019 (KO)

Ammatilliset tutkinnot sisältävät toisen asteen (3, pois lukien ylioppilastutkinto), erikoisammattikouluasteen (4) sekä alimman korkea-asteen (5) tutkinnot.

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2019 (KO)

Alempi korkeakoulututkinto sisältää alemman korkeakouluasteen (6-aste) tutkinnot.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet, 2019 (KO)

Ylempi korkeakoulututkinto sisältää ylemmän korkeakouluasteen (7-aste) tutkinnot sekä tutkijakoulutusasteen (8-aste) tutkinnot.

18 vuotta täyttäneet yhteensä, 2019 (HR)

Alueella asuvat 18 vuotta täyttäneet. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Asukkaiden keskitulot, 2019 (HR)

18 vuotta täyttäneiden asukkaiden vuositulojen keskiarvo (eur).

Asukkaiden mediaanitulot, 2019 (HR)

Mediaanitulot (eur) saadaan, kun 18 vuotta täyttäneet asukkaat asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen tulonsaajan tulo. Keskimmäisen tulonsaajan kummallekin puolelle jää yhtä monta tulonsaajaa.

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2019 (HR)

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat enintään 13 888 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2019 (HR)

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat 13 889 - 33 385 euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat, 2019 (HR)

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat asukkaat ansaitsevat yli 33 385 euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki 18 vuotta täyttäneet asukkaat järjestykseen tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan.

Asukkaiden ostovoimakertymä, 2019 (HR)

Asukkaiden ostovoimakertymä (eur) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä.

Taloudet yhteensä, 2019 (TE)

Taloudet yhteensä. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Talouksien keskikoko, 2019 (TE)

Talouksien keskikoko on alueella asuvien talouksien koko yhteenlaskettuna ja jaettuna talouksien lukumäärällä.

Asumisväljyys, 2019 (TE)

Asumisväljyys (m2) on se keskipinta-ala, joka saadaan, kun talouksien asuinhuoneistojen yhteispinta-ala jaetaan asukkaiden lukumäärällä.

Yksinasuvien taloudet, 2019 (TE)

Yksinasuvien talouksiin kuuluvat kaikki taloudet, joissa on vain yksi henkilö iästä riippumatta.

Nuorten yksinasuvien taloudet, 2019 (TE)

Nuoret yksinasuvat ovat alle 35 -vuotiaita.

Lapsettomat nuorten parien taloudet, 2019 (TE)

Lapsettomien nuorten parien viitehenkilö on alle 35 -vuotias. Viitehenkilöllä tarkoitetaan asuntokunnan eli talouden suurituloisinta henkilöä.

Lapsitaloudet, 2019 (TE)

Lapsitalouksiin on luettu ne taloudet, joissa vähintään yksi lapsi on 0-17 -vuotias. Myös yksinasuvat, alle 18 vuotiaat lapset sisältyvät tähän ryhmään.

Pienten lasten taloudet, 2019 (TE)

Pienten lasten (alle 3 -vuotiaita lapsia) taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi alle kolmevuotias lapsi.
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.

Alle kouluikäisten lasten taloudet, 2019 (TE)

Alle kouluikäisten (alle 7 -vuotiaita lapsia) lasten taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi alle seitsemänvuotias lapsi.
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.

Kouluikäisten lasten taloudet, 2019 (TE)

Kouluikäisten (7-12 -vuotaita lapsia) lasten taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi 7-12 -vuotias lapsi.
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, niin kukin talous on luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.

Teini-ikäisten lasten taloudet, 2019 (TE)

Teini-ikäisten lasten (13-17 -vuotiaita lapsia) taloudet ovat talouksia, joissa on vähintään yksi 13-17 -vuotias lapsi. Myös yksinasuvat, tai muiden alaikäisten kanssa asuvat alle 18 vuotiaat lapset sisältyvät tähän ryhmään.
Huom! Talous, jossa on eri-ikäisiä lapsia, voi kuulua yhtä aikaa eri luokkiin. Jos samanikäisiä lapsia on useampia, on kukin talous luettu mukaan lapsitalouksiin vain kerran.

Yhden vanhemman lapsitaloudet, 2019 (TE)

Yhden vanhemman talouksiin lasketaan ne lapsitaloudet, joissa on vain yksi aikuinen ja vähintään yksi 0-17 -vuotias lapsi. Tähän luokkaan eivät kuulu yhden vanhemman perheet, joiden kanssa samassa taloudessa asuu muita henkilöitä.

Aikuisten taloudet, 2019 (TE)

Aikuistalouksissa kaikki talouden jäsenet ovat 18 - 64 -vuotiaita.

Eläkeläisten taloudet, 2019 (TE)

Eläkeikäisten talouksissa vähintään yksi talouden jäsen on vähintään 65 -vuotias.

Omistusasunnoissa asuvat taloudet, 2019 (TE)

Omistusasunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asunnon hallintaperuste on omistusasunto. Omistusasunnoiksi katsotaan sekä kiinteistön että asunto-osakkeiden omistukseen perustuvat asunnot.

Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet, 2019 (TE)

Vuokra-asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia joiden asunnot ovat hallintaperusteeltaan vuokra-, arava-, korkotukivuokra- ja asumisoikeusasuntoja.

Muissa asunnoissa asuvat taloudet, 2019 (TE)

Muissa asunnoissa asuvat taloudet ovat talouksia, joiden asuntojen hallintaperuste on muu (esim. syytinki, sukulaisuus) tai tuntematon.

Taloudet yhteensä, 2019 (TR)

Talouksien lukumäärä ilmoittaa alueella asuvien talouksien lukumäärän. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Talouksien keskitulot, 2019 (TR)

Talouksien keskitulot (eur) on talouksien käytettävissä olevien rahatulojen vuositulojen keskiarvo.

Talouksien mediaanitulot, 2019 (TR)

Talouksien mediaanitulot (eur) saadaan, kun kaikki taloudet asetetaan käytettävissä olevien rahatulojen mukaan suuruusjärjestykseen. Mediaanitulo on keskimmäisen talouden tulo. Keskimmäisen talouden kummallekin puolelle jää yhtä monta taloutta.

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2019 (TR)

Alimpaan tuloluokkaan kuuluvien talouksien tulot kulutusyksikköä kohden (ekvivalentti tulo) ovat enintään 17 669 euroa vuodessa (tulokymmenykset 1-2). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2019 (TR)

Keskimmäiseen tuloluokkaan kuuluvien talouksien tulot kulutusyksikköä kohden (ekvivalentti tulo) ovat 17 670 - 37 234 euroa vuodessa (tulokymmenykset 3-8). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt. Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvat taloudet, 2019 (TR)

Ylimpään tuloluokkaan kuuluvien talouksien tulot kulutusyksikköä kohden (ekvivalentti tulo) ovat yli 37 234 euroa vuodessa (tulokymmenykset 9-10). Kymmenykset muodostetaan asettamalla kaikki asuntoväestöön kuuluvat henkilöt järjestykseen talouksien ekvivalenttien käytettävissä olevien tulojen perusteella ja jakamalla heidät kymmeneen yhtä paljon tapauksia sisältävään osaan. Ekvivalentti tulo on tulokäsite, jolla pyritään saamaan erityyppisten talouksien tulot vertailukelpoisiksi ottamalla huomioon yhteiskulutushyödyt.
Ekvivalentti tulo = talouden tulot jaettuna talouden kulutusyksiköiden määrällä.
Tulonjakotilastossa on käytetty vuodesta 2002 lähtien Euroopan unionin tilastoviraston Eurostatin suosittamaa ns. muunnettua OECD:n kulutusyksikköasteikkoa, jossa
- kotitalouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1
- muut yli 13-vuotiaat henkilöt saavat painon 0,5
- lapset saavat painon 0,3 (lapsiksi on määritelty 0-13-vuotiaat ).
Oletuksena on, että kotitalouden sisällä tulot jakautuvat tasaisesti em. kulutustarpeen suhteessa kaikkien jäsenten kesken.

Talouksien ostovoimakertymä, 2019 (TR)

Talouksien ostovoimakertymä (eur) on käytettävissä olevien rahatulojen kertymä.

Kesämökit yhteensä, 2019 (RA)

Kesämökeiksi luetaan kaikki rakennukset, joiden käyttötarkoitus vuoden viimeisenä päivänä on vapaa-ajan asuinrakennus tai joita kyseisenä ajankohtana käytetään vapaa-ajan asumiseen. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä ja lomakylien rakennuksia ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi.

Rakennukset yhteensä, 2019 (RA)

Rakennusten lukumäärä yhteensä. Tämä on rakennustietojen (pl. kesämökit) kantaluku.

Muut rakennukset yhteensä, 2019 (RA)

Muut rakennukset yhteensä kertoo niiden rakennusten lukumäärän alueittain, joiden käyttötarkoitus on muu kuin asuminen (esim. liike-, toimisto- tai varastorakennus).

Asuinrakennukset yhteensä, 2019 (RA)

Asuinrakennusten lukumäärä kertoo niiden rakennusten lukumäärän alueittain, joiden käyttötarkoitus on asuminen.

Asunnot, 2019 (RA)

Asuntojen lukumäärä kertoo asuntojen lukumäärän asuinrakennuksissa alueittain. Asunnolla eli asuinhuoneistolla tarkoitetaan keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua kokonaisuutta, jonka huoneistoala on vähintään 7 m². Tämä on asuntotietojen kantaluku.

Asuntojen keskipinta-ala, 2019 (RA)

Asuntojen keskipinta-ala (m2) on kaikkien asuinhuoneistojen pinta-ala jaettuna niiden lukumäärällä.

Pientaloasunnot, 2019 (RA)

Pientaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat erillisiä pientaloja (omakoti- ja paritalot) tai rivi- ja ketjutaloja (sisältävät vähintään kolme kytkettyä asuntoa).

Kerrostaloasunnot, 2019 (RA)

Kerrostaloasunnot ovat asuntoja, jotka talotyypin mukaan ovat asuinkerrostaloja. Asuinkerrostaloryhmään kuuluvat vähintään kolmen asunnon talot, joissa ainakin kaksi asuntoa sijaitsee päällekkäin.

Työpaikat yhteensä, 2018 (TP)

Työpaikat yhteensä on tietyllä alueella työskentelevien henkilöiden lukumäärä. Jokainen työllinen henkilö muodostaa tällöin yhden työpaikan. Lukuun sisältyvät myös osa-aikaiset työntekijät. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Alkutuotannon työpaikat, 2018 (TP)

Alkutuotantoon kuuluvat:
A maatalous, metsätalous ja kalatalous

Jalostuksen työpaikat, 2018 (TP)

Jalostukseen kuuluvat:
B Kaivostoiminta ja louhinta
C Teollisuus
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito
F Rakentaminen

Palveluiden työpaikat, 2018 (TP)

Palveluihin kuuluvat:
G tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus
H kuljetus ja varastointi
I majoitus- ja ravitsemistoiminta
J informaatio ja viestintä
K rahoitus- ja vakuutustoiminta
L kiinteistöalan toiminta
M ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P Koulutus
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut
R Taiteet, viihde ja virkistys
S Muu palvelutoiminta
T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön
U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta

A Maatalous, metsätalous ja kalatalous, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

B Kaivostoiminta ja louhinta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

C Teollisuus, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto ja muu ympäristön puhtaanapito, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

F Rakentaminen, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

H Kuljetus ja varastointi, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

I Majoitus- ja ravitsemistoiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

J Informaatio ja viestintä, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

L Kiinteistöalan toiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

P Koulutus, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

Q Terveys- ja sosiaalipalvelut, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

R Taiteet, viihde ja virkistys, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

S Muu palvelutoiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

T Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palveluiden tuottamiseksi omaan käyttöön, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

U Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

X Toimiala tuntematon, 2018 (TP)

Tarkan kuvauksen toimialan sisällöstä saa julkaisusta Toimialaluokitus TOL 2008. Tilastokeskus 2008, Käsikirjoja 4

Asukkaat yhteensä, 2018 (PT)

Asukkailla tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Tämä on tietoryhmän kantaluku.

Työlliset, 2018 (PT)

Työlliseen työvoimaan luetaan kaikki 18-74 -vuotiaat henkilöt, jotka olivat ansiotyössä vuoden viimeisellä viikolla.

Työttömät, 2018 (PT)

Työttömään työvoimaan luetaan vuoden viimeisenä työpäivänä työttömänä olleet 15-64 -vuotiaat henkilöt.

Lapset 0-14 -vuotiaat, 2018 (PT)

0-14 -vuotiaat lapset.

Opiskelijat, 2018 (PT)

Opiskelijoiksi katsotaan ne henkilöt, jotka opiskelevat päätoimisesti eivätkä ole ansiotyössä tai työttömänä. Määrittely tapahtuu henkilön syyskuun tilanteen mukaan.

Eläkeläiset, 2018 (PT)

Eläkeläisiä ovat kaikki ne henkilöt, jotka saavat Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvakeskuksen tietojen mukaan eläkettä (pois lukien osa-aika- ja perhe-eläke) tai joilla on eläketuloja. Jos eläkettä saava henkilö on samanaikaisesti ansiotyössä, luetaan hänet työlliseksi.

Muut, 2018 (PT)

Muut- ryhmään kuuluvat kaikki muut työvoiman ulkopuolella olevat kuin lapset (0 14-v.), opiskelijat ja eläkeläiset. Muut- ryhmä sisältää mm. varusmiehet.