001 -- Finländska dotterbolag utomlands efter landgrupp år 2010-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landgrupp Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Data Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-05-29
Kontakt
Statistikcentralen
Tilläggsuppgifter
Statistikens hemsida
Enhet
personer, 1 000 000 euro
Skapad datum
2019-05-21
Källa
Statistikcentralen
Matris
stu_001_2017
Fotnoter

Fotnoter

Finländska dotterbolag utomlands statistiken beskriver lokaliseringen av finländska företags verksamhet globalt och den utlandslokaliserade verksamhetens betydelse. Primära variabler är antalet bolag, omsättning, antalet anställda, personal kostnader och bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar.
. = Uppgift kan inte förekomma.
.. = Uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd.
- = Uppgift inte tillgänglig eller alltför osäker för att anges.
Statistikens beskrivning
Begrepp och definitioner
Landgrupp
Maaryhmän nimi suomeksi.
År
Tilastovuosi on se kalenterivuosi, jota tilasto koskee. Ajanjakso, yleensä kalenterivuosi, jonka aikaisesta kirjanpidosta tehdään yrityksen tilinpäätös.
Data
Antal anställda
Antal anställda definieras som antalet personer som arbetar för bolaget, som har ett anställningsavtal och som får lön för sitt arbete. Lönen kan vara månads- eller timlön, ackordslön eller annan ersättning eller arvode eller naturaförmåner. Alla personer för vilka betalningar bokförs under Personalkostnader i bolagets resultaträkning ska ingå, även om det i vissa fall inte finns något anställningsavtal.
Personalkostnader (miljoner euro)
Personalkostnaderna består av löner och socialskyddsavgifter.
Bruttoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar (miljoner euro)
Till bruttoinvesteringar hör alla tillägg, ändringar, förbättringar och renoveringar som ökar livslängden eller produktionskapaciteten hos kapitalvaror. I bruttoinvesteringarna ingår inte tillgångar som förvärvats i samband med omstruktureringar såsom fusioner eller fientliga uppköp.
Omsättning (miljoner euro)
I bolagets omsättning ingår all marknadsmässig försäljning av varor eller tjänster till tredje man, oberoende av om kunden är ett bolag utanför koncernen eller om det hör till samma koncern.
Antal bolag
Ulkomailla sijaitsevien toiminnassa ja määräysvallassa olevien tytäryritysten lukumäärä tilikauden aikana.