009 -- Befolkningsförändringar och folkmängden 1749 - 2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

År Markera minst ett värde

Totalt 270 Valda

Sök

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 11 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-06-18
Kontakt
Statistikcentralen
Kontakt
Statistikens hemsida
Enhet
Antal
Kommande uppdatering
2020-06-05
Skapad datum
2005-05-30
Källa
Statistikcentralen
Matris
kuol_009_201800
Fotnoter

Fotnoter

Begrepp och definitioner
Beskrivning
Kvalitetsbeskrivning
Befolkningsstatistik fr.o.m. år 1750 har digitaliserats till pdf-format och finns i Nationalbibliotekets tjänst Doria:
Publikationer över Befolkningsstruktur och Befolkningsförändringar i Doria (på finska)
Publikationer över Folkräkning i Doria (på finska)
År
1789
Krigsåren 1789-1791
1808
Finska kriget 1808-1809
1833
Koleraåret
1836
Koleraåret
1866
Hungeråren 1866-1868
1891
Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden
i landet 1949.
1918
Medborgarkriget
1939
Siffrorna för åren 1891-1939 bygger på den korrigerade folkmängden
i landet 1949.
1940
II världskriget.
Flyttning mellan kommuner 1940-1944: Statistikföringen
bristfällig på grund av krigsförhållanden.
1969
1969-1970 Emigration till Sverige
Uppgifter
Levande födda
Med levande födda avses nyfödda som efter födseln andats eller visat andra
tecken på liv. I statistiken över folkmängden beaktas bara levande födda
barn till kvinnor som är fast bosatta i Finland.
Döda
Dödsfall skall ofördröjligen anmälas hos läkare eller polisen.
Verksamheten för hälso- och sjukvård eller läkare bör lämna uppgift om
dödsfall till befolkningsdatasystemet. I Finland statistikförs som döda de
personer som vi sin död stadigvarande bor i Finland. Dödsorsaksstatistiken
görs upp på basis av dödsattester och statistiken ges ut i en egen serie.
Naturlig folkökning
Naturlig folkökning är skillnaden mellan antalet levande födda och döda.
Flyttning mellan kommuner
Den som byter hemort skall senast inom en vecka efter flyttningen avge
en flyttningsanmälan för sig och för de familjemedlemmar som flyttar
tillsammans med honom. Flyttningsanmälan skall ges till magistraten på
den nya hemorten. Flyttningen uppges som tillfällig eller varaktig.
Magistraten avgör om det gäller en tillfällig eller varaktig ändring i
hemorten. Studerandes flyttningar till studieorten har också kunnat
betraktas som varaktiga flyttningar fr.o.m. 1.6.1994, då lagen om
hemkommun (201/1994) trädde i kraft. Uppgifterna om byte av bostad och
hemort vidarebefordras till befolkningsdatasystemet i maskinläsbar form.
Magistraten på den nya boningsorten underrättar magistraten på den gamla
boningsorten om ändringen (Befolkningsdatalagen 507/1993 samt ändring
202/1994; lagen om hemkommun 201/1994: förordningen om hemkommun
351/1994).
Flyttning mellan kommuner
Flyttning mellan kommuner efter områdesindelningen under statistikåret.
Invandring till Finland
En finsk medborgare som kommit till Finland måste meddela magistraten om
vistelser som överstiger tre månader. Magistraten uppdaterar uppgifterna
i befolkningsdatasystemet (lag 661/2009). Av en utlänning som kommer till
Finland krävs det att han har ett giltigt visum, uppehållstillstånd eller
uppehållstillstånd för arbetstagare eller näringsidkare, om han inte är
medborgare i ett EU- eller EES-land eller om ej annat föranleds av
internationella överenskommelser som är bindande för Finland
(Utlänningslag 301/2004). En medborgare i ett EU- eller EES-land kan
vistas i Finland i tre månader utan särskilt tillstånd, varefter han
behöver grunder för sin vistelse i landet och registrering hos
magistraten. Magistraten registrerar i befolkningsdatasystemet de
uppgifter som den fått om en utländsk medborgares hemort, om personen får
en hemkommun i Finland enligt lagen om hemkommun (201/1994) och en
stadigvarande bostad. Efter att en utländsk medborgare kommit till
Finland ska dennes arbete eller studier vara eller personen ha ett
arbetsavtal på två år innan han kan få hemortsrätt.
Utvandring från Finland
Personer som flyttar ut ur landet ska göra en flyttningsanmälan på samma sätt som personer som flyttar i Finland (lagarna 661/2009, 201/1994).
Som utvandrare betraktas personer som flyttar utomlands för en längre tid än ett år. Undantag är finska medborgare som är diplomater, personer
som arbetar inom utvecklingssamarbete m.m. (Lag om hemkommun 201/1994). Enligt en överenskommelse mellan de nordiska länderna betraktas
tillfällig vistelse på mindre än sex månader inte som flyttning (Lag om hemkommun 201/1994, förordning och statsfördrag 96/2006). När en person
flyttar från ett nordiskt land till ett annat bör han anmäla inflyttningslandets lokala registermyndighet om sin inflyttning. Registermyndigheten
beslutar om personen registreras som boende i inflyttningslandet eller inte. Registermyndigheten i inflyttningslandet meddelar personen i fråga
och registermyndigheten i utflyttningslandet om sitt beslut. I utflyttningslandets befolkningsregister antecknas som utflyttningsdag den dag då
personen upptagits i inflyttningslandets lokala befolkningsregister (Lag om hemkommun 201/1994, förordning och statsfördrag 96/2006
Nettomigration
Nettomigrationen mellan invandring och utvandring
1945-1970: 1940 års folkmängd, korrigerade folkmängder för åren 1941-49, 1951-59 och
1961-69. Utgående från dessa erhålls den årliga folkökningen. Den beräknade nettomigrationen
är skillnaden mellan folkökning och naturlig folkökning.
Nettomigration
Nettomigration är skillnaden mellan invandring och utvandring
Ingångna äktenskap
År 1749-1989: Äktenskap som ingåtts av kvinnor som är fast bosatta i Finland.
Fr.o.m. år 1990: Äktenskap där minst den ena av makarna bor varaktigt i Finland
dagen då äktenskapet ingås.
Omfattar fr.o.m. år 2017 också äktenskap av enkönade par.
Skilsmässor
År 1878-1989: Med skilsmässor avses äktenskapsskillnad som beviljats kvinnor som
är fast bosatta i Finland. Fr.o.m. år 1990: Skilsmässor där minst den ena av makarna
bor varaktigt i Finland dagen då skilsmässan beviljades.
Omfattar fr.o.m. år 2017 också skilsmässor av enkönade par.
Den totala förändringen
Folkökningen har räknats som skillnad mellan folkmängden, därför
innehåller den naturlig folkökning, migration och korrigering av
folkmängden.
Åren 1940-1949 De avrundade talen har ersatts med exakta tal.
Folkmängd
Uppgiften om den i landet fast bosatta befolkningen i slutet av året
31.12. Den erhålls ur Befolkningsregistercentralens
befolkningsdatasystem. Med befolkning avses den befolkning som är fast
bosatt i landet. De personer som enligt befolkningsdatasystemet hade
hemvist i Finland i slutet av året, hör till befolkningen oberoende av
medborgarskap; likaså de finska medborgare som tillfälligt bor utomlands.
Åren 1940-1949 De avrundade talen har ersatts med exakta tal.