1. 010. Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 375388 Ändrad senast: 2017-04-27

  1. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)
  2. Månad, kvartal och år: Januari, Februari, Mars, April, ..., År (17)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Åldersklass: 15-74, 15-64, 20-64, 15-24, ..., 55-64 (8)
  5. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (7)


 2. 015. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning, kön och storområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 24097 Ändrad senast: 2017-04-27

  1. År: 2012, 2013, 2014, 2015, ..., 2017 (6)
  2. Tidsperiod: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, År (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Storområdena 2012: Hela landet (inkl. Åland), Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, Norra och Östra Finland (5)
  5. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)


 3. 017. Befolkning efter arbetsmarknadsställning, dolt arbetslösa och undersysselsatta efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 142061 Ändrad senast: 2017-04-27

  1. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  2. Månad, kvartal och år: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, År (5)
  3. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  4. Åldersklass: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 65-74 (8)
  5. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraft (sysselsatta och arbetslösa totalt), 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, ..., Andelen undersysselsatta av befolkningen, % (13)


 4. 020. Löntagare och företagare i åldern 15-74 år

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 21432 Ändrad senast: 2017-04-27

  1. Tidsperiod: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, År (5)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Företagare och företagarfamiljemedlemmar, 1000 personer, Företagare, 1000 personer, ..., Ensamföretagare (exkl. jordbruk, skogsbruk, fiske), 1000 personer (8)
  4. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2017 (29)


 5. 030. Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008 version 8)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 59185 Ändrad senast: 2017-04-27

  1. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Arbetade timmar för löntagare, 1000 timmar, (4)
  2. Näringsgren: Näringsgrenar totalt (00-99), A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), Jordbruk (01), C Tillverkning (10-33), ..., X Näringsgrenen okänd (00) (37)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  4. Tidsperiod: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, År (5)


 6. 040. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 33964 Ändrad senast: 2017-04-27

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Fortlöpande arbete totalt, 1000 personer, Fortlöpande heltidsarbete, 1000 personer, Fortlöpande deltidsarbete, 1000 personer, ..., Deltidsarbete totalt, andelen av löntagare, % (17)
  3. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2017 (21)
  4. Tidsperiod: I kvartal, II kvartal, III kvartal, IV kvartal, År (5)


 7. 050. Befolkning efter arbetsmarknadsställning, kön och ålder (5 år)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 46138 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Åldersklass: 15-74, 15-64, 15-19, 20-24, ..., 70-74 (14)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (8)
  4. År: 1989, 1990, 1991, 1992, ..., 2016 (28)


 8. 060. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och landskap (2011)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 18907 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2016 (19)
  2. Landskap 2011: Hela landet, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Arbetskraften, 1000 personer, Sysselsatta, 1000 personer, Arbetslösa, 1000 personer, ..., Relativt arbetslöshetstal, % (7)


 9. 061. Unga 15–29-åringars deltagande på arbetsmarknaden och i utbildning efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 13357 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Åldersklass: 15-29, 15-18, 15-19, 15-24, ..., 25-29 (6)
  3. Uppgifter: Befolkning, 1000 personer, Sysselsatta totalt, 1000 personer, Av sysselsatta i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, Av sysselsatta som inte är i examensinriktad utbildning eller i kursutbildning, 1 000 personer, ..., Icke-sysselsatta som inte är i utbildning eller i beväringstjänstgöring, andel av åldersgruppen, % (9)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 10. 065. Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år och arbetade timmar för sysselsatta och löntagare efter näringsgren (TOL 2008) och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 25237 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)
  2. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  3. Näringsgren: Näringsgrenar totalt (00-99), A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., X Näringsgrenen okänd (00) (15)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, Arbetade timmar för sysselsatta, 1000 timmar, Löntagarnas arbetade timmar, 1000 timmar, (4)


 11. 070. Sysselsatta och löntagare i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 12031 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  2. Näringsgren: Näringsgrenar totalt (00-99), A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C-E Tillverkning; försörjning av el, värme och vatten samt avfallshantering o.d. (10-39), F Byggverksamhet (41-43), ..., R-U Annan serviceverksamhet (90-99) (14)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)
  4. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, Löntagare, 1000 personer, (2)


 12. 080. Arbetade timmar per år per sysselsatt och löntagare efter arbetsgivarsektor och näringsgren (TOL 2008), 15-74-åringar

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 15483 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Arbetsgivarsektorn: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, (3)
  2. Näringsgren: Näringsgrenar totalt (00-99), A, B Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral (01-09), C Tillverkning (10-33), D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening (35-39), ..., S-U Annan serviceverksamhet o.d. (94-99) (17)
  3. Uppgifter: Utförd årsarbetstid per sysselsatt (arbetade timmar/sysselsatt), Utförd årsarbetstid per löntagare (arbetade timmar/löntagare), (2)
  4. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)


 13. 090. Sysselsatta efter yrke (Yrkesklassificering 2010) och kön, 15-74-åringar

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 14912 Ändrad senast: 2017-01-30

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)
  3. Yrke 2010: Yrken totalt, 1 Chefer, 11 Chefer, högre tjänstemän och organisationschefer, 12 Administrativa och kommersiella chefer, ..., X Okänd (51)
  4. År: 2013, 2014, 2015, 2016, (4)


 14. 100. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter yrke (Yrkesklassificering 2001) och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 13608 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Uppgifter: Sysselsatta, 1000 personer, (1)
  3. Yrke 2001: Yrken totalt, Chefer och högre tjänstemän, Högre tjänstemän och chefer i organisationer, Direktörer för företag och andra verksamhetsenheter, ..., Militärer (36)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2016 (9)


 15. 110. Deltidsanställda sysselsatta och löntagare efter kön och ålder

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 11200 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Åldersklass: 15-74, 15-64, 15-24, 25-34, ..., 65-74 (8)
  3. Uppgifter: Deltidssysselsatta , 1000 personer, Deltidsanställda löntagare, 1000 personer, (2)
  4. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)


 16. 120. Löntagare i åldern 15-74 år i fortlöpande och visstids anställningsförhållande efter arbetsgivarsektor och kön

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 10796 Ändrad senast: 2017-01-24

  1. Kön: Båda könen, Män, Kvinnor, (3)
  2. Uppgifter: Löntagare totalt, 1000 personer, Fortlöpande arbete, 1000 personer, Visstidsarbete, 1000 personer, Fortlöpande arbete, andelen av löntagare, %, Visstidsarbete, andelen av löntagare, % (5)
  3. Arbetsgivarsektor: Arbetsgivarsektorer totalt, Privat sektor, Offentlig sektor, Staten, Kommuner (5)
  4. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2016 (12)