1. 11nk -- Värdepappersföretagens resultaträkningar, 2018Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 57501 Ändrad senast: 2019-10-11

  1. Uppgifter: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST (34)
  2. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2019Q2 (6)


 2. 11nm -- Värdepappersföretagens balansräkningar, 2018Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 60458 Ändrad senast: 2019-10-11

  1. Uppgifter: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2019Q2 (6)