11nl -- Kreditinstitutens balansräkningar, 2018Q1-2019Q3
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Bankruppen Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-12-18
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
AKTIVA:
tusen euro
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning:
tusen euro
Finansiella tillgångar som innehas för handel:
tusen euro
De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet:
tusen euro
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet:
tusen euro
De finansiella tillgångar som ska värderas till verkligt värde via övrigt totalresultat:
tusen euro
De finansiella tillgångar som ska värderas till upplupet anskaffningsvärde:
tusen euro
Derivatkontrakt - säkringsredovisning:
tusen euro
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel):
tusen euro
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag:
tusen euro
Materiella tillgångar:
tusen euro
Immateriella tillgångar:
tusen euro
Skattefordringar:
tusen euro
Andra tillgångar:
tusen euro
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning:
tusen euro
SUMMA TILLGÅNGAR:
tusen euro
PASSIVA:
tusen euro
Finansiella skulder som innehas för handel:
tusen euro
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet:
tusen euro
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde:
tusen euro
Derivat - säkringsredovisning (skulder):
tusen euro
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder):
tusen euro
Avsättningar:
tusen euro
Skatteskulder:
tusen euro
På anmodan återbetalbart aktiekapital:
tusen euro
Andra skulder:
tusen euro
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning:
tusen euro
SUMMA SKULDER:
tusen euro
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital:
tusen euro
Överkursfond:
tusen euro
Annat eget kapital:
tusen euro
Övrigt eget kapital:
tusen euro
Ackumulerat annat totalresultat:
tusen euro
Ackumulerade vinstmedel:
tusen euro
Omvärderingsreserver:
tusen euro
Andra fonder:
tusen euro
(-) Egna aktier:
tusen euro
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare:
tusen euro
(-) Förskottsutdelningar:
tusen euro
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande]:
tusen euro
SUMMA EGET KAPITAL:
tusen euro
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER:
tusen euro
Kommande uppdatering
2019-06-27
Skapad datum
2019-04-18
Källa
Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen
Matris
005_11nl_2019q3
Fotnoter