11ku -- Kreditinstitutens resultaträkningar, 2018Q1-2019Q3
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

Bankruppen Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-12-18
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Ränteintäkter [från]:
tusen euro
(Räntekostnader):
tusen euro
FINANSNETTO:
tusen euro
(Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran):
tusen euro
Dividend income:
tusen euro
Avgifts- och provisionsintäkter:
tusen euro
(Avgiftskostnader):
tusen euro
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet):
tusen euro
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto:
tusen euro
Vinster eller förluster som inte är förenade med handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, netto:
tusen euro
Vinster eller (-) förluster för finansiella tillgångar och skulder som identifieras som värderade till verkligt värde via resultatet, netto:
tusen euro
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto:
tusen euro
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto:
tusen euro
Vinster eller (-) förluster till följd av borttagande från rapporten över finansiell ställning av icke-finansiella tillgångar, netto:
tusen euro
Övriga rörelseintäkter:
tusen euro
(Övriga rörelsekostnader):
tusen euro
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO:
tusen euro
(Administrationskostnader):
tusen euro
varav: (Personalkostnader):
tusen euro
varav: (Övriga administrationskostnader):
tusen euro
(Avskrivningar [på]):
tusen euro
Vinster eller (-) förluster, netto, till följd av förändringar:
tusen euro
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar):
tusen euro
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet):
tusen euro
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden:
tusen euro
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar):
tusen euro
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen:
tusen euro
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag:
tusen euro
Vinst eller (-) förlust för långfristiga tillgångar och avyttringsgrupper som klassificeras som att de innehas för försäljning och som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet:
tusen euro
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER:
tusen euro
(Skattekostnad eller (-) skatteintäkt i samband med resultat för kvarvarande verksamheter):
tusen euro
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER:
tusen euro
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter:
tusen euro
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST:
tusen euro
Kommande uppdatering
2019-06-27
Skapad datum
2019-04-18
Källa
Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen
Matris
005_11ku_2019q3
Fotnoter