1. 001 -- Kreditinstitutens resultaträkningar kvartalsvis fr.o.m. år 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19038 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Arvo: Ränteintäkter [från], (Räntekostnader), FINANSNETTO, (Kostnader för aktiekapital som återbetalas på begäran), ..., ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST (34)
  2. Kvartalet: 2018Q3, 2018Q2, 2018Q1, (3)
  3. Bankruppen: Affärsbanker, Sparbanker, Sparbanksaktiebolag, Medlemsandelsbanker i sammanslutningen av andelsbanker, ..., Utländska övrika kreditinstitut (9)


 2. 002 -- Kreditinstitutens balansräkningar kvartalsvis fr.o.m. år 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20632 Ändrad senast: 2018-12-18

  1. Arvo: AKTIVA, Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning, Finansiella tillgångar som innehas för handel, De finansiella tillgångar som inte innehas för handel och som ska värderas till verkligt värde via resultatet, ..., SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (42)
  2. Kvartalet: 2018Q3, 2018Q2, 2018Q1, (3)
  3. Bankruppen: Affärsbanker, Sparbanker, Sparbanksaktiebolag, Medlemsandelsbanker i sammanslutningen av andelsbanker, ..., Utländska övrika kreditinstitut (9)