019 -- Historiska tidsserier: Nationalräkenskaper 1860-2017
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Transaktion Markera minst ett värde

Totalt 164 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 158 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2018-07-12
Kontakt
Statistikcentralen
Ekonomi- och miljöstatistik
Nationalräkenskaper
Tel:029 551 3484
Email: kansantalous@stat.fi
Enhet
Index, Million Euro, FIM Million, 1000 FIM
Skapad datum
2018-07-12
Källa
Statistikcentralen och Hjerppe, Riitta (1988) Suomen talous 1860-1985: Kasvu ja rakennemuutos
Matris
vtp_019_201700
Fotnoter

Fotnoter


De historiska serierna i nationalräkenskaperna innehåller tidsserier över ekonomin i Finland fr.o.m. år 1860. Under 1960-1980-talen har tidsserierna sammanställs i projektet för tillväxtundersökning. Tidsserierna har förlängts med uppgifter som uppdaterats från år 1975 framåt. Statistikens tidsserier till löpande priser är i nya mark eller euro med undantag för en serie mellan 1860-1960, där BNP-värdet har beräknats i gamla mark, dvs. till löpande priser motsvarande värdet före penningreformen år 1963. Värdet i löpande priser för denna serie har erhållits genom att multiplicera serien i nya mark med hundra. Eurobeloppen har räknats om till mark genom att multiplicera dem med 5,94573
Sysselsättningen har mätts som faktiska arbetstimmar och antal sysselsatta sedan år 1960. Tidigare mättes arbetsinsatsen med årsverken och deltidsanställda arbetstagare omvandlades då till helårsanställda. Begreppet årsverke beaktar inte förändringar i antalet arbetstimmar per år. Arbetsinsatsindexet beskriver årsverkenas utveckling 1860–1960 och det har förlängts med en serie över faktiska arbetstimmar år 1960 och igen år 1975 med en serie över faktiska arbetstimmar enligt ENS 95.
Statistikens beskrivelse
Begrepp och definitioner