1. 11sf -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 215192 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P2K Insatsförbrukning, utgifter, ..., P41K Faktisk individuell konsumtion, utgifter (59)
  2. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Relation till BNP, %, Relation till nationalinkomst, %, ..., Grad, % (12)


 2. 11t4 -- Offentliga konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32423 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Transaktion: P3K Konsumtionsutgifter, utgifter, P31K Individuella konsumtionsutgifter, utgifter, P32K Kollektiva konsumtionsutgifter, utgifter, (3)
  2. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, ..., S13149 Övriga socialskyddsfonder (6)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Andel av transaktion, %, Volymserie, referensår 2010 (5)


 3. 11ws -- Sysselsättning och arbetstimmarna, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 2059106 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Transaktion: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer), E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), ..., E22 Utförda arbetstimmar, löntagare, inhemsk (1 000 000 h) (6)
  2. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (21)
  3. Bransch: Totalt, A Primärproduktion, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ..., T97-T98 Förvärvsarbete i hushåll (143)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  5. Uppgifter: Ursprunglig serie, (1)


 4. 11yx -- Inkomster och utgifter per sektor, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1419869 Ändrad senast: 2019-10-02

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S2 Utlandet (21)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P119R Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM), inkomster, ..., OTE Utgifter totalt (254)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  4. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, Relation till BNP, %, (2)


 5. 123h -- Inkomster och produktion per sektor och bransch, årligen, 1975-2018*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38245555 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (20)
  2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P119R Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM), inkomster, ..., P53K Nettoanskaffning av värdeföremål, utgifter (21)
  3. Bransch: Totalt, A Primärproduktion, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, ..., T97-T98 Förvärvsarbete i hushåll (144)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  5. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Volymserie, referensår 2010, (4)


 6. 123x -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt inkomster och utgifter per person, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28667 Ändrad senast: 2019-10-21

  1. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, B5G Bruttonationalinkomst (GNI), B5N Nettonationalinkomst, ..., EP Medelfolkmängd (1 000 personer) (14)
  2. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  3. Uppgifter: I löpande priser, euro, Volymförändringar, %, Volymindex, 2010 = 100, Volymserie, referensår 2010, (4)


 7. 124l -- Investeringar och fast kapital, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 184237782 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Transaktion: P51CK Kapitalförslitning, inkomster, P51K Fast bruttoinvestering, utgifter, BKANTA Bruttostock, NKANTA Nettostock, POISTUMA Minskning (5)
  2. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S121 Centralbanken, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (20)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 011-016 Jordbruk, ..., T97-T98 Förvärvsarbete i hushåll (138)
  4. Instrument: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt, N111 Bostäder, N111, N112 Byggnader och anläggningar, N112 Övriga byggnader och anläggningar, ..., N1171 Forskning och utveckling (15)
  5. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  6. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Volymserie, referensår 2010, ..., At year 2010 prices (fixed base year) (6)


 8. 127s -- Hushållens konsumtionsutgifter, årsvis, 1975-2018*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9802944 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Transaktion: P31DCK Privata konsumtionsutgifter i Finland, utgifter, P31NCK Privata konsumtionsutgifter, utgifter, P33K Finländska hushålls konsumtionsutgifter till utlandet, utgifter, P34K Utlänningars konsumtionsutgifter i Finland, utgifter, (4)
  3. Varaktighetskategori: Totalt, D Varaktig konsumtionsvara, SD Konsumtionsvaror med medellång, ND Kortvarig konsumtionsvara, S Tjänster (5)
  4. Konsumtionskategori: Totalt, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.X Other services n.e.c. (393)
  5. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018* (44)
  6. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Volymförändringar, %, Värdeförändringar, %, ..., Volymserie, referensår 2018 (7)


 9. 019 -- Historiska tidsserier: Nationalräkenskaper 1860-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 212097 Ändrad senast: 2018-07-12

  1. Transaktion: B1GMHT/VOLI Bruttonationalprodukten, volymindex, 2000=100, B1GMHT/CAP Bruttonationalprodukten per capita, volymindex 1926=100, B1GMHT/MK Bruttonationalprodukten till löpande priser 1860-1960, MMK, B1GMHT/MK Bruttonationalprodukten till löpande priser 1860-1960, 1 000 MK, ..., B1GPHT/PALV/MK Bruttoförädlingsvärde i tjänsterna till löpande priser 1975-2001, MMK, ESA2010 (164)
  2. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2017 (158)