1. 114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2020M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27588 Ändrad senast: 2020-07-13

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2020M05 (173)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, KA Kapitalbalans, FA Finansiell balans, EO Felaktiga och oidentifierade poster, (4)
  3. Uppgifter: Netto, miljoner euro, (1)


 2. 12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2020M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113346 Ändrad senast: 2020-07-13

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2020M05 (173)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  3. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 12 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 12 månaders glidande summa, miljoner euro (6)


 3. 12gg -- Bytesbalans och kapitalbalans per region, kvartalsvis, 2006Q1-2020Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 594197 Ändrad senast: 2020-06-22

  1. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  2. Land: EU länder (27, 2020-), EU länder (28, 2013-2020), Euroområdet, Övriga länder exkl. euroområdet, ..., Utlandet totalt (48)
  3. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2020Q1 (57)
  4. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, (3)


 4. 12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2020M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 107244 Ändrad senast: 2020-07-13

  1. Funktionell kategori: SSS Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F3 Skuldebrev, F5 Aktier och andelar i placeringsfonder, (4)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2020M05 (173)
  4. Uppgifter: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, Transaktioner, skulder, miljoner euro, Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, (3)


 5. 12gp -- Betalningsbalans- och utrikeshandelsindikatorer, kvartalsvis, 2006Q1-2020Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18315 Ändrad senast: 2020-03-20

  1. Kvartal: 2006Q1, 2006Q2, 2006Q3, 2006Q4, ..., 2020Q1 (57)
  2. Uppgifter: Bytesbalansens relation till kvartals-BNP, %, Import av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %, Export av varor och tjänster i relation till kvartals-BNP, %, Nettoutlandsställnings relation till årlig BNP, %, Skuldinstrument F12, F2, F3, F4, F6, F8 (s.k. bruttoutlandskuld) i relation till årlig BNP, % (5)


 6. 004 -- Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18116 Ändrad senast: 2020-06-22

  1. Uppgifter: Tillgånger, Skulder, Netto, (3)
  2. Sektor indelning: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 7. 006 -- Utlandsställning efter sektor kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20408 Ändrad senast: 2020-06-22

  1. Uppgifter: Tillgånger, Skulder, Netto, (3)
  2. Sektorindelning: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 8. 007 -- Utlandsställning efter investeringstyp

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31792 Ändrad senast: 2020-06-22

  1. Flöde/Stock: Stock, Flöde, (2)
  2. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  3. Uppgifter: 1. Totalt, 1.1 Direkta investeringar, 1.1.1 Eget kapital, 1.1.2 Skuldinstrument, ..., 1.5 Valutareserv (12)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  5. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 9. 009 -- Bruttoutlandsskuld kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32400 Ändrad senast: 2020-06-22

  1. Sektorindelning: S1 Totala ekonomin, S121 Centralbanken, S122+S123 Monetära finansintitut, S13 Offentlig sektor, Övriga sektorer (5)
  2. Uppgifter: 1.1 Kortfristig, 1.1.1 Penningmarknadsinstrument, 1.1.2 Lån, 1.1.3 Sedlar, mynt och inlåning, ..., 3. Bruttoutlandsskuld (17)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2020 (15)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 10. 010 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, ställning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47952 Ändrad senast: 2020-03-20

  1. ref_sector: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  2. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  3. Tiedot: 1. Finansiell balans, 1.1 Direktinvesteringar, 1.1.1 Eget kapital, 1.1.2 Övrigt kapital, ..., 1.5 Valutareserv (16)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)


 11. 011 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, flöden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44980 Ändrad senast: 2020-03-20

  1. ref_sector: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  2. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  3. Tiedot: 1. Finansiell balans, 1.1 Direktinvesteringar, 1.1.1 Eget kapital, 1.1.2 Övrigt kapital, ..., 1.5 Valutareserv (16)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)