1. 11t2 -- Inhemsk försäljning av oljeprodukter, 2017M01-2020M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 80752 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2020M05 (41)
  2. Oljeprodukt: Totala oljeprodukter, Flytgas, Flytgas, bulkförsäljning till industrin, Flytgas, flaska gas, industri, ..., Raffineringsbränsle (26)
  3. Uppgifter: Inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (ton), Kumulativ inhemsk försäljning av öljeprodukter (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 2. 11t3 -- Försäljning av oljeprodukter utomlands, 2017M01-2020M05

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32844 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2020M05 (41)
  2. Oljeprodukt: Totala oljeprodukter, Jetbränsle, Lätt brännolja, Tung brännolja, (4)
  3. Uppgifter: Försäljning av öljeprodukter utomlands (ton), Försäljning av öljeprodukter utomlands (m3), Kumulativ försäljning av öljeprodukter utomlands (ton), Kumulativ försäljning av öljeprodukter utomlands (m3), ..., Densitet av oljeprodukter (kg/m3) (10)


 3. 127t -- Produktion och förbrukning av biogas efter anläggningstyp, 2017-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8520 Ändrad senast: 2019-12-12

  1. År: 2017, 2018, (2)
  2. Produktion/Förbrukning: Total biogasproduktion, Biogasförbrukning, Fackling, (3)
  3. Anläggningstyp: Totalt, Avloppsreningsanläggningar, Avfallsdeponier, Anläggningar för sambehandling, Gårdsanläggningar (5)
  4. Uppgifter: Mängd (TJ), Mängd (GWh), Årsförändring (%), (3)


 4. 001 -- Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ, ktoe)och CO2-utsläpp(Mt)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 179290 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. Energikälla: Olja, Kol, Naturgas, Kärnenergie, ..., Växthusgasutsläpp(utan sänkor)Mt CO2 ekv. (18)
  2. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2020* (51)
  3. Period: År Totalt, 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, ..., 1-4. kum. kvartal (9)
  4. Uppgifter: Andel av totalförbrukningen av energi, %, Energi förbrukning, TJ, Energi förbrukning, ktoe, Årsförändring, %, Kvartalsförändring, % (5)


 5. 002 -- Total energiförbrukning enligt energikälla (detaljerad)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28504 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018 (49)
  2. Energikälla: Dieselolja, Raffinerigaser, Stadsgas, Lätt brännolja, ..., Totalt (26)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 6. 003 -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, GWh

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 729171 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2020* (61)
  2. Period: januari, februari, mars, april, ..., januari-december cum. (20)
  3. Produktion/Anskaffning: BRUTTOPRODUKTION, PRODUKTION, Vattenkraft, Vindkraft, ..., TOTALKONSUMTION (24)
  4. Uppgifter: Mängd, GWh, Monadsförändring, %, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, ..., Andel av totalkonsumtion % (6)


 7. 004 -- Energi import och export enligt ursprungsland

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10307894 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Alla länder, Ryssland, OECD-länder, Colombia, ..., Mauritius (164)
  3. Produkt: Stenkol, 1 000 t, Brunkol, 1 000 t, Koks, 1 000 t, Kokskol, 1 000 t, ..., ENERGI TOTALT (32)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020* (11)
  5. Monad: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  6. Uppgifter: Värde, M€, Mängd, (2)


 8. 005 -- Energi import och export enligt ursprungsland, %

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14831853 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Alla länder, Ryssland, OECD-länder, Colombia, ..., Mauritius (164)
  3. Produkt: Stenkol, 1 000 t, Brunkol, 1 000 t, Koks, 1 000 t, Kokskol, 1 000 t, ..., ENERGI TOTALT (32)
  4. Period: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020* (11)
  6. Uppgifter: Årsförändrings %, Kvartalsförändring %, Värde, M€, (3)


 9. 006 -- Energi import och export enligt ursprungsland, andel av totalt, %

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 183972 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Ryssland, OECD-länder, EU-länder, Sverige, ..., Sydsudan (163)
  3. År(*Preliminär): 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2020* (11)
  4. Period: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  5. Uppgifter: Procentandel av import / export, (1)


 10. 007 -- Stenkols- och energitorvlagret i slutet av månaden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4652 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. Lager: Stenkols, Energitorv, (2)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: TWh, Årsförändring, %, (2)


 11. 008 -- Fossil och förnybar energi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13085 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2019* (60)
  2. Bränsle: Fossila bränslen och torv, Förnybar energi, Kärnenergi, Andra, TOTALT (5)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 12. 009 -- Förbrukning av förnybara energikällor

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16449 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2019* (50)
  2. Energikälla: Vattenkraft, Vindkraft, Solenergi, Småskalig träandänding, ..., TOTALT (11)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 13. 010 -- Slutförbrukning av energi efter sektor

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12430 Ändrad senast: 2020-06-30

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2019* (50)
  2. Sektor: Industri, Samfärdsel, Uppvärmning av byggnader, Övriga, SLUTANVÄNDNING AV ENERGI (5)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 14. 011 -- Energiförbrukning inom samfärdsel

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18384 Ändrad senast: 2019-06-30

  1. År: 2019*, 2018, 2017, 2016, ..., 1990 (30)
  2. Energikälla: Motorbensin, Dieselolja, Naturgas och LNG, Biogas, ..., Totalt (12)
  3. Uppgifter: TJ, Årförändring %, (2)
  4. Sektor: Vägtrafik, Inrikes flygtrafik, Inrikes vattentrafik, Spårtrafik, Yhteensä (5)


 15. 012 -- Produktion och konsumtion av fjärrvärme

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9066 Ändrad senast: 2019-12-12

  1. Fjärrvärme: Nettoproduktion av fjärrvärme, Värmeverk, Nettoproduktion av fjärrvärme, Samproduktion, NETTOPRODUKTION AV FJÄRRVÄRME TOTALTN, Nät- och mätningsförluster, ..., KONSUMPTION AV FJÄRRVÄRME TOTALT (8)
  2. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018 (49)
  3. Uppgifter: GWh, Årsförändring, %, Andel %, (3)


 16. 013 -- Elförbrukning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11107 Ändrad senast: 2020-04-17

  1. Sektor: INDUSTRIN OCH BYGGNADS-VERKSAMHET TOTALT, Skogs industri, Metall industri, Kemisk industri, ..., ENERGI KONSUMPTION TOTALT (9)
  2. År (*preliminär): 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2019* (60)
  3. Uppgifter: Andel %, GWh, Årsförändring, %, (3)


 17. 014 -- De förnybara energikällornas andel av slutanvändningen av energi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5479 Ändrad senast: 2020-04-17

  1. Land: Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, ..., EU28 (31)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020* (16)
  3. Uppgifter: De förnybara energikällornas andel av slutanvändningen av energi, %, (1)


 18. 015 -- Elanskaffning efter energikälla

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10836 Ändrad senast: 2019-04-17

  1. Elanskaffning efter energikälla: Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, Kärnenergi, ..., TOTALT (16)
  2. År (*preliminär): 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019* (30)
  3. Uppgifter: GWh, Årsförändring, %, Andel %, (3)