112s -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer, efter år, 2010-, 2010-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-08-23
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
eur / m2
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2020-01-31
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112s_2018
Fotnoter

Fotnoter

Kvadratmeterpriserna i tabellen har korrigerats 23.8.2019.
Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Uppgifter
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Kvadratmeterpriserna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser (EUR/m²).
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månader på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadernas antal köp för att beskriva köpaktiviteten.