11qb -- Structural business and financial statement statistics, 2012-2018
Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips

For variables marked Select at least one value you need to select at least one value

Information Select at least one value

Total 53 Selected

Search

Year Select at least one value

Total 7 Selected

Search

Industry (TOL 2008) Select at least one value

Total 75 Selected

Search

Size category of enterprise by EU Select at least one value

Total 3 Selected

Search


Number of selected data cells are:(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns


Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Contact and information

Information

Latest update
12/19/2019
Contact
Further information
Statistics' homepage
Unit
Turnover, legal units (1000 euro):
thousand euros
Other operating income (excl. sales gains from fixed assets and merger gains), legal units (1000 euro):
thousand euros
OPERATING INCOME TOTAL, legal units (1000 euro):
thousand euros
Use of materials and supplies, legal units (1000 euro):
thousand euros
External services, legal units (1000 euro):
thousand euros
Staff expenses total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Imputed salary adjustmen, legal units (1000 euro):
thousand euros
Other operating expenses (excl. sales losses from fixed assets and merger losses), legal units (1000 euro):
thousand euros
Increase/decrease in inventory of finished products, legal units (1000 euro):
thousand euros
OPERATING MARGIN, legal units (1000 euro):
thousand euros
Depreciation, amortisation and reduction in value total, legal units (1000 euro):
thousand euros
OPERATING RESULT, legal units (1000 euro):
thousand euros
Financial income, legal units (1000 euro):
thousand euros
Financial expenses, legal units (1000 euro):
thousand euros
Income taxes, legal units (1000 euro):
thousand euros
NET RESULT, legal units (1000 euro):
thousand euros
Extraordinary income, legal units (1000 euro):
thousand euros
Extraordinary expenses, legal units (1000 euro):
thousand euros
Sales gains from fixed assets and merger gains, legal units (1000 euro):
thousand euros
Sales losses from fixed assets and merger losses, legal units (1000 euro):
thousand euros
Group contributions total, legal units (1000 euro):
thousand euros
TOTAL RESULT, legal units (1000 euro):
thousand euros
Appropriations total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Imputed salary adjustment (repayment), legal units (1000 euro):
thousand euros
RESULT FOR THE FINANCIAL PERIOD, legal units (1000 euro):
thousand euros
Income before extraordinary items, legal units (1000 euro):
thousand euros
Interest income total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Interest expenses total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Group contributions received, legal units (1000 euro):
thousand euros
Group contributions paid, legal units (1000 euro):
thousand euros
Fixed assets total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Inventories, legal units (1000 euro):
thousand euros
Financial assets total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Current assets total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Assets total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Equity total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Accumulation of appropriations total (1000 euro):
thousand euros
Obligatory provisions total (1000 euro:
thousand euros
Creditors total, legal units (1000 euro):
thousand euros
Total liabilities, legal units (1000 euro):
thousand euros
Subordinated loan, legal units (1000 euro):
thousand euros
Number of personnel (staff year), legal units:
number
Value added, legal units (1000 euro):
thousand euros
Value added/staff expenses, legal units:
ratio
Operating margin, per cent, legal units:
%
Income before extraordinary items, per cent, legal units:
%
Net result, per cent, legal units:
%
Total result, per cent:
%
Return on capital invested, per cent, legal units:
%
Equity ratio, per cent, legal units:
%
Total debt/turnover, per cent, legal units:
%
Next update
9/24/2020
Creation date
2/22/2019
Source
Structural business and financial statement statistics, Statistics Finland
Matrix
016_11qb_2018
Footnotes

Footnotes

Revisions on these statistics
Description of statistic
Concepts and definitions
Changes in these statistics
... confidential
- magnitude nil
Information
Turnover, legal units (1000 euro)
Liikevaihto koostuu yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvien tuotteiden ja palvelujen myyntituotoista, joista on vähennetty annetut alennukset, arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot.
Other operating income (excl. sales gains from fixed assets and merger gains), legal units (1000 euro)
Liiketoiminnan muita tuottoja ovat yrityksen varsinaiseen toimintaan liittyvät tuotot, jotka ovat luonteeltaan lähellä liikevaihtoa. Tällaisia tuottoja ovat esimerkiksi vuokratuotot, saadut provisiot, muilta yrityksiltä perityt hallinto-, tietojenkäsittely- yms. korvaukset, mikäli yrityksen varsinaisena toimialana ei ole vuokraustoiminta tai muiden edellä mainittujen palvelujen tuottaminen. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjataan myös yrityksen varsinaiseen toimintaansa saamansa avustustukset ja tuet. Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja fuusiovoitot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.
OPERATING INCOME TOTAL, legal units (1000 euro)
Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen yhteissumma.
Use of materials and supplies, legal units (1000 euro)
Aine- ja tarvikekäyttö lasketaan vähentämällä virallisen tuloskelman aine- ja tavaraostoista näiden varastojen lisäys tai vastaavasti lisäämällä ostoihin kyseisten varastojen vähennys.
External services, legal units (1000 euro)
Ulkopuoliset palvelut ovat välittömästi tuotantoon tai myyntiin liittyvistä työsuorituksista maksettuja korvauksia. Ulkopuolisia palveluja voivat olla esimerkiksi alihankkijoiden, suunnittelu- ja konsulttitoimistojen sekä huoltoyhtiöiden suorittamat palvelut ja sellaisen työvoiman vuokrauskulut, jotka liittyvät välittömästi suoritetuotantoon.
Staff expenses total, legal units (1000 euro)
Henkilöstökulut sisältävät ennakonpidätyksen alaiset palkat ja niihin verrattavat kulut sekä välittömästi palkan perusteella määräytyvät kulut, kuten sosiaaliturvamaksut, pakolliset ja vapaaehtoiset henkilövakuutusmaksut sekä eläkekulut.
Imputed salary adjustmen, legal units (1000 euro)
Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta. Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.
Other operating expenses (excl. sales losses from fixed assets and merger losses), legal units (1000 euro)
Liiketoiminnan muita kuluja ovat kaikki ne yrityksen varsinaiseen toimintaan kuuluvat erät, joita ei ole tuloslaskelmassa erikseen mainittu mm. vuokrat, leasingmaksut, mainos- ja markkinointikulut, hallintopalvelujen kulut, tietoliikenne- ja pankkipalvelumaksut sekä käyttöomaisuuden myyntitappiot. Tähän erään kuuluvat myös maksetut myyntiprovisiot, tekijäpalkkiot, rahtikulut ja syntyneet luottotappiot. Käyttöomaisuuden myyntitappiott ja fuusiotappiot esitetään satunnaisten erien ryhmässä.
Increase/decrease in inventory of finished products, legal units (1000 euro)
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos (lisäys +, vähennys -). Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos koostuu vaihto-omaisuuden keskeneräisten tuotteiden ja valmiiden tuotteiden tai tavaroiden yhteisestä varaston muutoksesta. Vaihto-omaisuudessa olevien ennakkomaksujen muutos ei sisälly tuloslaskelman varaston muutokseen. Erä sisältää myös valmistuksen omaan käyttöön.
OPERATING MARGIN, legal units (1000 euro)
Käyttökate kertoo yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä. Käyttökatetta ei esitetä virallisen tuloslaskelman välituloksena.
Depreciation, amortisation and reduction in value total, legal units (1000 euro)
Tuloslaskelmassa esitetään poistosuunnitelman mukaiset tilikauden poistot. Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat pysyvien vastaavien hankintamenoon ja näiden taloudelliseen käyttöikään. Arvonalentumiset perustuvat todennäköisen luovutushinnan pysyvään alenemiseen.
OPERATING RESULT, legal units (1000 euro)
Liiketulos eli liikevoitto/-tappio (EBIT=earnings before interest and taxes) kertoo, kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.
Financial income, legal units (1000 euro)
Rahoitustuottoja ovat tuotot osuuksista ja muista pysyvien vastaavien sijoituksista sekä muut korko- ja rahoitustuotot.
Financial expenses, legal units (1000 euro)
Rahoituskuluja ovat arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista ja vaihtuvien vastaavien rahoitusarvopapereista sekä muut korko- ja rahoituskulut.
Income taxes, legal units (1000 euro)
Tilikauden tuloksesta aiheutuneet verot.
NET RESULT, legal units (1000 euro)
Nettotulos saadaan, kun liiketulokseen lisätään tuloslaskelman rahoitustuotot ja vähennetään rahoituskulut ja verot.
Extraordinary income, legal units (1000 euro)
Satunnaiset tuotot syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.
Extraordinary expenses, legal units (1000 euro)
Satunnaiset kulut syntyvät muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta ja ovat luonteeltaan kertaluonteisia ja suuruudeltaan olennaisia. Pysyvistä vastaavista syntyneet myyntivoitot ja -tappiot ovat normaalisti liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja. Kokonaisesta toimialasta luopumisen yhteydessä syntynyttä myyntivoittoa tai -tappiota pidetään kuitenkin satunnaisena eränä. Konserniavustuslain mukaiset konserniavustukset esitetään myös satunnaisissa erissä.
Sales gains from fixed assets and merger gains, legal units (1000 euro)
Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiovoitot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.
Sales losses from fixed assets and merger losses, legal units (1000 euro)
Tilinpäätöstilastoissa liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyvät käyttöomaisuuden myynti- ja fuusiotappiot esitetään omana eränään satunnaisten erien ryhmässä nettotuloksen jälkeen.
Group contributions total, legal units (1000 euro)
Saadut ja maksetut konserniavustukset yhteensä
TOTAL RESULT, legal units (1000 euro)
Kokonaistulos saadaan, kun nettotulokseen lisätään satunnaiset tuotot sekä myynti- ja fuusiovoitot ja vähennetään satunnaiset kulut sekä myynti- ja fuusiotappiot.
Appropriations total, legal units (1000 euro)
Tilinpäätössiirrot yhteensä erässä esitetään poistoeron muutokset sekä vapaaehtoisten varausten muutokset. Poistoeroa syntyy pääasiassa silloin, kun kirjanpidossa ja verotuksessa vähennettävien poistojen määrät ovat eri suuruisia. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.
Imputed salary adjustment (repayment), legal units (1000 euro)
Palkkakorjaus on laskennallinen erä, jolla ei ole vaikutusta yrityksen vakavaraisuuteen eikä kassavirtaan, erä palautetaan ennen tilikauden tulosta.Yhtiömuodosta riippuen omistajan palkkaa käsitellään verotuksessa eri tavoin. Yksityisen elinkeinonharjoittajan palkka ei koskaan sisälly tuloslaskelmaan ja henkilöyhtiöissä omistajan palkka voi vain poikkeustapauksissa olla kuluna. Tämä epäyhtenäinen käytäntö vaikeuttaa erityisesti pienten yritysten keskinäistä vertailua. Palkkakorjaus tehdään mikroyrityksille eli alle 10 henkilöä työllistäville. Lähtötietoina käytetään yrityksen yrittäjätyöpanosta ja yrityskohtaista palkatun henkilöstön keskipalkkaa. Yrittäjätyöpanoksen määrittelee yritys- ja toimipaikkarekisteri YEL-maksutietojen perusteella, eli laskennallinen palkkakorjaus = yrittäjätyöpanos * keskipalkka.
RESULT FOR THE FINANCIAL PERIOD, legal units (1000 euro)
Tilikauden tuloksessa on huomioitu kaikki yrityksen tuotot ja kulut tilikaudelta sekä etukäteen pakollisina varauksina kirjatut vastaiset menot ja menetykset.
Income before extraordinary items, legal units (1000 euro)
Rahoitustulos saadaan lisäämällä nettotulokseen ennen liiketulosta vähennetyt suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalentumiset. Rahoitustuloksen pitäisi riittää lainojen lyhennyksiin, investointien omarahoitusosuuksiin, käyttöpääoman lisäyksiin ja voitonjakoon.
Interest income total, legal units (1000 euro)
Korkotuotot ovat talletusten ja lainasaamisten sekä muiden saamisten korkotuloja. Korkotuottoihin sisällytetään osamaksukaupassa ostajalta erikseen veloitettu korko, mutta osamaksulisä luetaan liikevaihtoon.
Interest expenses total, legal units (1000 euro)
Korkokulut ovat vieraan pääoman käytöstä johtuvia lainamäärän, korkokannan ja laina-ajan mukaan määräytyviä eriä.
Group contributions received, legal units (1000 euro)
Erä sisältää konserniavustuslain mukaan saadut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.
Group contributions paid, legal units (1000 euro)
Erä sisältää konserniavustuslain mukaan maksetut konserniavustukset. Konserniavustus sisältyy satunnaisiin eriin.
Fixed assets total, legal units (1000 euro)
Taseen pysyvät vastaavat yhteensä muodostuu kolmesta pääryhmästä: aineettomat hyödykkeet, aineelliset hyödykkeet ja sijoitukset. Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan eriä, jotka on tarkoitettu tuottamaan tuloa jatkuvasti useana tilikautena.
Inventories, legal units (1000 euro)
Vaihto-omaisuudella tarkoitetaan sellaisinaan tai jalostettuina luovutettaviksi tai kulutettaviksi tarkoitettuja hyödykkeitä. Vaihto-omaisuus yhteensä on aineiden ja tarvikkeiden, keskeneräisten tuotteiden, valmiiden tuotteiden, tavaroiden (kauppatavarat) sekä muun vaihto-omaisuuden (sis. ennakkomaksut) yhteissumma.
Financial assets total, legal units (1000 euro)
Rahoitusomaisuus yhteensä on taseen vaihtuvien vastaavien erien lyhyt- ja pitkäaikaiset saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset summa. Rahoitusomaisuus määritellään kirjanpitolaissa, mutta se ei esiinny nimikkeenä tasekaavassa.
Current assets total, legal units (1000 euro)
Vaihtuvat vastaavat yhteensä muodostuu taseen neljästä pääryhmästä: vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Vaihtuvien vastaavien vaikutusaika on lyhyt. Niitä ei ole tarkoitettu tuottamaan tuloa useana tilikautena.
Assets total, legal units (1000 euro)
Taseen vastaavaa yhteensä on pysyvien vastaavien ja vaihtuvien vastaavien yhteissumma.
Equity total, legal units (1000 euro)
Erä sisältää kaikki oman pääoman erät yhteensä. Yhteisöillä omassa pääomassa esitetään osake-, osuus-, ja muu vastaava pääoma, rahastot, edellisten tilikausien voitto/tappio ja tlikauden voitto/tappio. Muut yhtiömuodot ja säätiöt esittävät oman pääomansa erät soveltuvin osin kaavaa noudattaen ottaen huomioon omien erityislakiensa mukaiset oman pääoman muodot.
Accumulation of appropriations total (1000 euro)
Tilinpäätössiirtojen kertymä on poistoeron ja vapaaehtoisten varausten yhteissumma. Poistoero on kirjanpidossa tehtyjen kokonaispoistojen ja suunnitelman mukaisten poistojen kumulatiivinen erotus. Negatiivista poistoeroa ei taseessa voi olla. Vapaaehtoiset varaukset ovat kirjanpitovelvollisen tekemiä jälleenhankinta-, toiminta-, hinnanlasku-, asuintalo- yms. varauksia.
Obligatory provisions total (1000 euro
Pakolliset varaukset yhteensä on erien eläkevaraukset, verovaraukset ja muut pakolliset varauksetn yhteissumma. Pakolliset varaukset ovat menoja, joiden suorittamiseen on sitouduttu ja ovat todennäköisiä vastaisia menetyksiä.
Creditors total, legal units (1000 euro)
Taseen Pitkäaikainen ja lyhytaikainen vieraspääoma yhteensä
Total liabilities, legal units (1000 euro)
Vastattavaa yhteensä on taseen neljän pääryhmän oma pääoma , tilinpäätössiirtojen kertymä , pakolliset varaukset ja vieras pääoma summa.
Subordinated loan, legal units (1000 euro)
Pääomalaina esitetään luonteensa mukaisesti joko pitkäaikaisen ja/tai lyhytaikaisen vieraan pääoman ryhmässä.
Value added, legal units (1000 euro)
Käyttökate + henkilöstökulut yhteensä
Net investments in tangible assets, legal units (1000 euro)
Aineellisten hyödykkeiden lisäykset - vähennykset
Value added/staff expenses, legal units
Jalostusarvo / henkilöstökulut yhteensä
Operating margin, per cent, legal units
(Käyttökate / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Income before extraordinary items, per cent, legal units
((Käyttökate + rahoitustuotot - rahoituskulut + verot) / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Net result, per cent, legal units
(Nettotulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Total result, per cent
(Kokonaistulos / liiketoiminnan tuotot yhteensä) * 100
Return on capital invested, per cent, legal units
((Nettotulos + rahoituskulut + verot) / taseen loppusumma) * 100
Equity ratio, per cent, legal units
((Oma pääoma yhteensä + tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä) / (taseen loppusumma - saadut ennakkomaksut)) * 100
Total debt/turnover, per cent, legal units
((Vieras pääoma - saadut ennakkomaksut) / liikevaihto) * 100